תקנון

אגוד בודקי הפוליגרף בישראל

א.פ.י

כולל שלשה נספחים פרוצדורליים נלווים

 בנוסף מצורפים כללי האתיקה המקצועית של האגוד

 והנחיות מקצועיות לבודקים

 עדכון התקנון מאי 2019

 

פרק א': פרשנות

הגדרות: בתקנון זה –

"התקנון כחוזה" דין התקנון לרבות נספחיו כדין חוזה בין האגוד לבין חבריו ובינם לבין עצמם.

 "האגוד"  "אגוד בודקי הפוליגרף בישראל" – "א.פ.י." ובשמו הלועזי:   

 (I.P.E.A) "The Israeli Polygraph Examiners Association ".

"מטרות האגוד" כמפורט במסמכי היסוד ו/או בפרק ג' בתקנון זה. בהתקיים כל  סתירה בניהם, תקנון זה גובר.

"פוליגרף" מכשיר המודד ורושם סימולטנית פעילויות פיזיולוגיות במספר  

ערוצי מדידה.

  "בדיקת פוליגרף" בדיקה המיועדת להעריך את אמיתות תשובותיו ואמרותיו של אדם ו/או לגלות  מידע או הימצאות מידע אצל אדם וזאת בהסתמך על תגובותיו הפיזיולוגיות במהלך הבדיקה כפי שהן נרשמות באמצעות הפוליגרף.

"בדיקות סינון תעסוקתיות" בדיקות פוליגרף קדם תעסוקתית ו/או בדיקת פוליגרף תקופתית.

"נבדק" אדם שנערכה לו בדיקת פוליגרף בעבר ו/או שנערכת לו בדיקה בהווה.

"עיסוק בפוליגרף" עיסוק בפוליגרף כמשלח יד או בתמורה.

 • "בודק פוליגרף" מי שהוכשר לערוך בדיקות פוליגרף ועיסוקו המלא או החלקי, הינו או היה, בבדיקות פוליגרף כמוגדר לעיל, אין נפקא מינה – כל עוד לא נאמר אחרת בתקנות אלו, ובמפורש – אם הוא עצמאי או שכיר.

"בודק פוליגרף פעיל בשרות הממלכתי" בודק פוליגרף חבר האגוד שהוא עובד מדינה ו/או נמנה על כוחות הביטחון, צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל.

 • "מייסדי האגוד" כמפורט ב"רשימת המייסדים" אשר צורפה למסמכי היסוד כמשמעותם בחוק העמותות אשר הוגשו לרשם העמותות ואושרו על ידו כמייסדיו.

 

"כשירות לחברות" תנאים המפורטים בפרק ד' שעמידה בהם מאפשרת לאדם להיות חבר באיגוד

"חבר האגוד" מי שנמנה על האגוד לאחר שנמצא כשיר לחברות

"חברי אגוד במעמד מיוחד" "חבר מועמד" "עמית עבר נלווה", "חבר במעמד מוקפא", "חבר לצמיתות", "עמית חוץ",  "עמית נספח", "עמית כבוד", כהגדרתם בפרק ד' "חברות", סעיף 6 סעיפי משנה א'-ה. 

"הוועד המרכזי" חברי אגוד שנבחרו על ידי האסיפה הכללית לנהל את ענייני האגוד. על חברי הועד לפעול לטובת האגוד במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית,  ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק העמותות או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות האגוד.

"יושב ראש האגוד" מי שחברי האגוד  בעלי זכות ההצבעה אשר נכחו בהצבעה  באסיפה הכללית  בחרו בו מבין חברי האגוד, לעמוד בראש האגוד.

"ממלא מקום יושב ראש האיגוד"  מי שנבחר על ידי הוועד למלא את מקום יו"ר האיגוד עקב התפטרות, מוות או נבצרות מתמשכת.

"מזכיר האגוד" אחד מחברי הוועד המרכזי שנבחר על ידי חברי הוועד לשמש בתפקיד מזכיר האיגוד

"גזבר האגוד" אחד מחברי הוועד המרכזי שנבחר על ידי חברי הוועד לשמש בתפקיד גזבר האיגוד

"מזכיר וגזבר האיגוד" אחד מחברי הוועד המרכזי שנבחר על ידי הוועד לשמש בתפקיד כפול של מזכיר וגזבר

"ממלא מקום מזכיר או גזבר האיגוד" מי שנבחר 'על ידי הוועד למלא את מקום  המזכיר או הגזבר עקב התפטרות, מוות או נבצרות מתמשכת.

"האסיפה הכללית"  מוסד ממוסדות האיגוד הכולל אסיפה כללית רגילה מן המניין או מיוחדת שלא מן המניין של חברי האגוד, המתקיימת  על פי התקנון.

"אסיפה כללית מן המניין"  אסיפה שנתית של חברי האיגוד שהוועד חייב לכנס כהליך שבשיגרה אחת לשנה.

"אסיפה שנתית מיוחדת שלא מן המניין "  אסיפת חברי האיגוד שהוועד רשאי לכנס בכל עת ביזמתו או על פי דרישה בכתב של וועדת הבקורת, או על פי  דרישה של לפחות 20% מחברי האיגוד.

"מליאת האגוד"  כלל חברי האיגוד הנוכחים פיזית באסיפה כללית.

 "פרוטוקול אסיפה" בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם על ידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

 "דרכי הצבעה"  האופן בו מתנהלת הצבעת החברים בנושאים שמועלים להחלטתם, כפי שמפורט בפרק ו'.

 "וועדת ביקורת"  חברים שנבחרו על ידי האסיפה הכללית לבקר ולבדוק את תקינות פעולות האגוד, לרבות התנהלות כספית והתאמת פעולות האגוד למטרותיו; כמפורט בפרק ו'

"וועדת האתיקה והמשמעת" וועדה שנבחרה על ידי חברי האיגוד לטפל בעניינים בתחום האתיקה וההתנהגות של החברים. כמפורט בפרק ד'

"ערכאת ערעור"    גוף של חברי האיגוד כהגדרתו בפרק ז' לתקנון זה - "מוסדות האגוד"- בהרכב  ולפי סדרי הדין כמפורט בסעיפים 6-7 שבו, אשר דן בערעור על החלטות וועדת המשמעת,  או במקרים המתאימים על החלטות הוועד כלפי חבר/י איגוד מסוימים.              

"כללי האתיקה" כאמור בנספח לתקנון זה.

 "ריאיון כניסה לאגוד" ראיון שעורך וועד האיגוד בשבתו כוועדת קבלה למי שמבקש

 להתקבל לחברות, אשר מטרתו לאמת את ידיעותיו התיאורטיות

 ויכולותיו המעשיות של המועמד לחברות, ואת שיקול דעתו המקצועי

 והאתי בבואו לבצע בדיקות פוליגרף. כמפורט בפרק הנספחים לתקנון זה.

 "הכשרה לעריכת בדיקות  פוליגרף"  הכשרה במתכונת ועפ"י תכנית שהוכרו ע"י הוועד המרכזי, והכל לגופו של מקרה, כמספקים הכשרה נאותה כמפורט בפרק ה'.

"כשירות לעריכת בדיקות פוליגרף" מי שסיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות  פוליגרף במתכונת שהוכרה ע"י הוועד המרכזי, לגופו של מקרה, כמספקים הכשרה נאותה כמפורט בפרק ה'.

 "חניכה"      הליך שמתבצע אחרי ההכשרה הבסיסית של בודק, ובו הוא צובר ניסיון תחת חסות של בודק וותיק שהוכר על ידי הוועד כחונך

"חונך"     בודק פוליגרף המוסמך לחנוך בודק  בראשית דרכו המקצועית כמפורט בפרק ה'.

 "פקוח על  החניכה" מהלכים הנתונים לסמכותו של הוועד המרכזי שמטרתם לוודא את תקינות החניכה 

 "ביטול הרשאה מלשמש חונך" פסילת בודק מלשמש חונך על ידי וועד האיגוד  בכפוף לנאמר בפרק ה' סעיף 4   לתקנון זה, אם ערעורו על הפסילה, ככל שערער, נדחה על ידי ערכאת הערעור.

"כשירות לעבור חניכה" התנאים בהם צריך לעמוד בודק פוליגרף  על מנת לעבור   תהליך חניכה  כמפורט בתקנון (פרק ה' 2) על נספחיו

 "בודק בהליך חניכה"  בודק העובד בהנחייתו של חונך, לאחר שעמד בתנאים     הנדרשים לעבור חניכה. 

 "תקופת החניכה" כהגדרתה בתקנון זה, ולפי פרק ה' סעיף 5 שבו.

 "איסור חניכה" איסור על חניכה שלא בכפוף לנאמר בתקנון זה.

 "אגרת בקשת חברות" כאמור בפרק ה' לתקנון זה לרבות בסעיף 2 ב' שבו. 

"דמי חבר" תשלום חובה שאושר על ידי האסיפה הכללית החל על חברי האגוד לרבות חברי הועד המרכזי, ולרבות חברים מועמדים, אך למעט "חברים במעמד מיוחד" כהגדרתם בפרק ד' "חברות, סעיף 6 סעיפי משנה א'-ה', שצויין במפורש כי  ייהנו מפטור מדמי החבר. 

"כשירות לחברות במקרים מיוחדים" במקרים מיוחדים שיש בהם הצדקה מקצועית או אירגונית, ומטעמים שירשמו, רשאי הועד המרכזי לקבוע כי ניתן לוותר על כל תנאי מהתנאים הנקובים, ולקבל את האדם כחריג, לחברות במעמד רגיל או במעמד מיוחד מהנקובים לעיל, הכל לפי  העניין.

"פקיעת חברות " החברות על סוגיה השונים באגוד פוקעת באחת מאלה:

  א. במות החבר..

  ב. בפרישתו מן האגוד על ידי מתן הודעת פרישה לוועד המרכזי.

  ג. בהוצאתו מן האגוד על ידי האסיפה הכללית ו/או על פי הצעת הוועד המרכזי כאשר החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

  ד. בהוצאתו מן האגוד על פי פסק דין של ועדת המשמעת כאמור  בתקנון זה.

  ה. בהחלטה של הועד המרכזי להשעות חבר השעיה זמנית דחופה. כאמור להלן בסעיף 5.

 "השעיה זמנית דחופה" חבר שהועד המרכזי החליט מכוח סמכותו להשעותו השעיה זמנית מחברותו באגוד עד לתום חקירה, משפט או דיון משמעתי המתנהל כנגדו, מחשש שהמשך חברותו במשך זמן החקירה, המשפט, או הדיון המשמעתי כאמור, עלול לפגוע בשמו הטוב של המקצוע ו/או במטרות האגוד.

 "אתיקה מקצועית"  מכלול הכללים שנקבעו על ידי האיגוד במטרה להגדיר, להנהיג ולהבטיח את קיומה של התנהגות מקצועית אתית בתוך האיגוד פנימה בין החברים, וכלפי ציבור הלקוחות והנבדקים, והחברה בכללותה, כמפורט בנספח "כללי האתיקה" לתקנון זה.

"הנחיות מקצועיות"  הנחיות בתחום המקצועי הנוגעות להתנהלות המקצועית הנדרשת מבודק, ואשר אינה נופלת במישרין בתחום האתיקה המקצועית, כמפורט בנספח "ההנחיות המקצועיות" המצורף לתקנון זה

 "עונשין" כאמור בפרק ז' לתקנון זה: "אתיקה מקצועית, וועדת משמעת" , סעיף 5 -  "עונשים".

 "הסמכות להטיל ענישה" הסמכות להטיל עונש על  חבר נתונה ל:

 1. 1. לוועדת המשמעת ו/או לערכאת  הערעורים, אם קבעו בהחלטתם שחבר אגוד הפר כלל מכללי האתיקה המקצועית ו/או כל חובה המוטלת עליו  בתקנון זה על נספחיו, לרבות לפי פרק ד' "חברות" סעיף 3 ו' ו/או לפי פרק ז' סעיף 2 "הפרת כללי האתיקה המקצועית"
 2. 2. לוועד המרכזי, במקרה של אי מילוי חובה שבתקנון ו/או במקרה של הפרת כל כלל או נוהל של מוסד ממוסדות האגוד שהתקבל בסמכות ואשר לא חייבו העברה לוועדת המשמעת

"ייחוד הכהונה" לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת  או הגוף המבקר.

"נוכחות נדרשת מנושא תפקיד" חבר איגוד הנושא תפקיד באחת מועדות האיגוד (ועד מרכזי, ועדת ביקורת, ועדת משמעת), מחוייב להופיע בלפחות ממחצית מהכנסים של האסיפה הכללית וכן בלפחות ממחצית מפגשי הועדה בה הוא חבר.

 "תואר אקדמי" תואר מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לעניין הענקת תואר כזה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או בעל תואר שהוועד המרכזי הכיר בו כשווה ערך.

 "חוק העמותות" תש"מ-1980.

"רשם העמותות" הרשם כמשמעותו בחוק העמותות תש"מ – 1980.

 

פרק ב': שם

שם האגוד הוא: "אגוד בודקי הפוליגרף בישראל". ובראשי תיבות – "א.פ.י." ושמו הלועזי הוא: (I.P.E.A) "The Israeli Polygraph Examiners Association" [להלן: "האגוד"].

 

פרק ג': מטרות האגוד

ואלה הן מטרות האגוד:

 • לקדם את מקצוע העיסוק בפוליגרף ולהעמיק את הידע בתחום זה.
 • לקדם ולשמור על ענייניהם המקצועיים של בודקי הפוליגרף בכלל ושל חברי

   האגוד בפרט.

 • לקבוע ולהנהיג כללי אתיקה מקצועית ולהבטיח את קיומם ואת שמירתם על ידי בודקי פוליגרף בכלל ועל ידי חברי האגוד בפרט.
 • לקבוע אמות מידה להשכלה וידיעות מקצועיות נדרשות, ולהבטיח את קיומן ואת שמירתן על ידי בודקי פוליגרף בכלל ועל ידי חברי האגוד בפרט.
 • לפעול למען השתלמותם והרחבת הידע של בודקי הפוליגרף ולמען הקניית ההשכלה והידיעות המקצועיות הדרושות לאלו העתידים לעסוק בו.
 • לקיים מגע ותיאום עם גופים ומוסדות, בארץ או מחוצה לה, שיש להם זיקה ישירה או עקיפה, לנושא הפוליגרף. להושיט להם עזרה ולתת להם ייעוץ בכל הקשור והנוגע למקצוע בדיקות הפוליגרף, ובלבד שאין הדבר נוגד את מטרות האגוד.
 • ליזום פעולות לקידום המחקר בתחום הפוליגרף ונושאים קרובים אליו.
 • לעסוק בהוצאת ספרות מקצועית.
 • לעשות כל דבר חוקי אחר הקשור למטרה מהמטרות הנזכרות לעיל או הנובע ממנה או עשוי לקדם את הגשמתה.
 • לפעול להסדרתו החוקית של העיסוק בפוליגרף ולעיגון כללי העיסוק והאתיקה המקצועית בחוק המדינה.

 פרק ד': חברות

 1. כשירות לחברות
 • מייסדי האגוד הינם חברים בו מיום רישומו בפנקס הרשומות.
 • כל בודק פוליגרף כשיר להתקבל כחבר האגוד ובלבד שנתמלאו בו "תנאי הכשירות לחברות" המפורטים להלן:
  1. הוא אזרח ישראלי ו/או תושב ישראל.
  2. מלאו לו 23 שנים.
  3. הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לעניין הענקת תואר כזה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או בעל תואר שהוועד המרכזי הכיר בו כשווה ערך.
  4. סיים בהצלחה הכשרה נאותה לעריכת בדיקות פוליגרף במתכונת ועפ"י תכנית שהוכרה ע"י הוועד המרכזי, והכל לגופו של מקרה, כמספקים הכשרה נאותה. (ראה בהמשך סעיף "הכשרה נאותה נדרשת")
  5. עמד בהצלחה בהליך חניכה מאושר וחתום על ידי החונך, כמפורט להלן בתקנות אלו, ובראיון כניסה לאגוד, כמפורט בנספח לתקנון זה, בו הוכיח לשביעות רצונו של הוועד המרכזי ידע ומומחיות בהיבטים השונים הכרוכים בעריכת בדיקות פוליגרף.
  6. בצע בעצמו בשלש השנים האחרונות לפני הגשת הבקשה לחברות לא פחות מ- 200 בדיקות ומהן לפחות 50 בדיקות  באירועים ספציפיים ו - 50 בדיקות סינון תעסוקתיות כהגדרתם בתקנון, ובכלל זה בדיקות שעשה בתקופת חניכה. בהעדר תנאים אוביקטיביים שמאפשרים צבירה של מינימום בדיקות משני הסוגים, יכול הוועד לאשר הקלות במספרים אלה ובלבד שתהיינה בדיקות משני הסוגים ושסך כל הבדיקות לא יפחת ממאתיים.
  7. לדעת הועד המרכזי אין מניעה – מטעמים של בטחון הצבור או עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש – לקבלו כחבר.
  8. הוכיח ידיעה טובה בשפה העברית.
  9. הצהיר בכתב על העדר עבר פלילי בארץ ובחו"ל
 • במקרים מיוחדים שנמצא שיש בהם הצדקה מקצועית, ומטעמים שיירשמו, רשאי הוועד המרכזי לוותר על כל תנאי מתנאי הכשירות.
 • הוועד המרכזי רשאי לקבל בודק פוליגרף לאגוד כ"חבר מועמד". על החבר המועמד לעמוד בתנאי הכשירות לחברות כהגדרתם בפרק ד' 1."כשירות לחברות", מלבד מספר הבדיקות, או בהיותו תחת הליך חניכה, או במקרים מיוחדים שינומקו בכתב על ידי הוועד.
 1. 2. קבלת חברים וחברים מועמדים

אדם החפץ להיות חבר או חבר מועמד באגוד ימלא טופס בקשה מיוחד שיסופק לו ע"י מזכירות האגוד, ובו בין היתר, יחתום על הצהרה בדבר הכרת מטרות האגוד ותקנונו ועל נכונותו לקיים את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית של האגוד, אם וכאשר יתקבל לאגוד.

 • ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר או חבר מועמד באגוד או אי קבלתו נתונה בידי הועד המרכזי, ואולם שמורה בידי המבקש זכות הערעור בכתב, שתועבר ע"י הוועד להחלטת מליאת האגוד הקרובה.
 • שמו של כל המגיש בקשה לחברות או למועמדות לחברות, יופץ לכל חברי האגוד קודם לדיון בבקשתו/ה וזאת על מנת לקבל מהחברים מידע על המועמד/ת.
 • כל מועמד יידרש להצהיר בכתב על העדר עבר פלילי בארץ ובעולם.
 • מבקש שבקשתו ו/או ערעורו נדחו רשאי לחדש את בקשתו בתום שישה חודשים או יותר ממועד בקשתו הקודמת.
 • לבקשה יצורפו המסמכים להוכחת קיומם של תנאי הכשירות כהגדרתם בתקנון זה.
 • עם הגשת הבקשה תשולם אגרה בגובה שייקבע מפעם לפעם ע"י הוועד המרכזי. היה והמועמד יתקבל לאגוד, יקוזז סכום האגרה ששילם מדמי החבר.
 1. 3. זכויות וחובות של חבר וחבר מועמד

חבר באגוד זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של האגוד ויהיה קול אחד בכל הצבעה. מועמד לחברות זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית של האגוד אולם ללא זכות הצבעה.

 • חבר כשיר להיבחר לכל מוסד ממוסדות האגוד אלא אם כן חלה עליו פסילה לתפקיד מטעם ועדת המשמעת.
 • חבר או חבר מועמד זכאי להשתתף בפעולות האגוד וליהנות מכל השירותים שהאגוד מציע לחבריו.
 • הועד המרכזי באשור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים. מועמד לחברות ישלם את דמי החבר במלואם.
 • פקיעת חברות או פקיעת מועמדות לחברות באגוד אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לאגוד מהחבר או מהמועמד לחברות ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו או מועמדותו לחברות.
 • חבר או חבר מועמד חייב למלא כל חובה המוטלת עליו בתקנון זה. לרבות כללי אתיקה מקצועית וכל חובה, כלל או נוהל מכוח החלטה שתתקבל על ידי מוסד ממוסדות הארגון בגדר סמכויותיו, למעט חובה הבאה בסתירה להוראות מחייבות של גוף ממלכתי עבורו פעל או פועל החבר או המועמד, כבודק פוליגרף.
 • הקפאת חברות לבקשת החבר - חבר איגוד שבחר להקפיא זמנית חברותו באיגוד, לא יחוייב בתשלום דמי חבר ולא יוכל להשתתף בהצבעות האיגוד. תקופת ההקפאה לא תפחת משנה מלאה ולא תעלה על 3 שנים. בתום תקופה של 3 שנים, מעמד החבר באיגוד בטל לחלוטין, כל בקשה להארכת תקופת ההקפאה תידון בוועד באיגוד.
 1. 4. חבר במעמד מיוחד

      הועד המרכזי רשאי לאשר או לקבל לאגוד חברים במעמד מיוחד העונים על אחד מהקריטריונים הבאים:

א. חבר מועמד – בודק בהליך חניכה מוכר על ידי האיגוד או במקרים מיוחדים שינומקו בכתב, מי שהוועד המרכזי מצא שיש הצדקה מקצועית לקבלו במעמד זה.

ב. חבר במעמד מוקפא -  חבר איגוד שבחר להקפיא זמנית את חברותו באיגוד. בתקופת ההקפאה לא ייחשב כחבר מן השורה, וזמנית לא יחולו עליו הזכויות והחובות החלות על חבר, למעט עמידה בכללי האתיקה.

ג. חבר עבר נלווה – חבר אגוד לשעבר שאינו עוסק בפועל בפוליגרף ובלבד שהיה לפחות חמש שנים חבר מן השורה.

ד. חבר לצמיתות – חבר אגוד שפעל עשרות בשנים לקידום הפוליגרף והאגוד. ההכרה בחבר לצמיתות מותנית בהשגת רוב של 2/3 מחברי האגוד בעלי זכות הצבעה שהגיבו להצעת הוועד המרכזי להעניק לחבר את המעמד זה.

ה.    עמית חוץ – בודק  העונה על הקריטריונים שבפרק ד' סעיף 1 לתקנון (כשירות לחברות) אך הוא אינו אזרח ישראל ו/או תושב ישראל כנדרש בפרק ההגדרות.

ו.     עמית נספח– אדם שאינו בודק פוליגרף אך עיסוקו נושק לפוליגרף (כגון: משפטן, חוקר וכיו"ב) ובמסגרת עיסוקו הוא שותף להיבטים פוליגרפיים שונים.

ז.     עמית כבוד – אדם שבפעולתו ובעיסוקו תרם באופן ייחודי למקצוע הפוליגרף ו/או לאגוד בודקי הפוליגרף בישראל.

 חבר במעמד מוקפא, חבר  עבר נלווה, חבר לצמיתות, עמית חוץ, עמית נספח ועמית כבוד, יהיו פטורים מתשלום דמי חבר.

 חבר מועמד, עמית עבר נלווה, עמית חוץ, עמית נספח, ועמית כבוד יהיו רשאים להשתתף בכל דיוני האסיפה הכללית של אגוד בודקי הפוליגרף בישראל, אך לא להשתתף בהצבעות.

 4. פקיעת חברות

"פקיעת חברות " - החברות מסוג כלשהו  באגוד פוקעת באחד מאלה:

 • במות החבר..
 • בפרישתו מן האגוד על ידי מתן הודעת פרישה לוועד המרכזי.
 • בהוצאתו מן האגוד על ידי האסיפה הכללית ו/או על פי הודעת הוועד המרכזי כאשר החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שנתנה לו התראה מראש
 • בהוצאתו מן האגוד על פי פסק דין של ועדת המשמעת כאמור בתקנון זה.
 • בהחלטה של הועד המרכזי להשעות חבר השעיה זמנית דחופה כאמור בפרק ד' "חברות" סעיף 5 ו/או כהגדרתם ו/או כנוסחם בתקנון זה. 
 • בהחלטת הוועד המרכזי ו/או האסיפה הכללית לפי הצעת הועד המרכזי, ובכפוף לסייגים בסעיפים ו'-ז' להלן, להוציא חבר או מועמד לחברות מן האגוד מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שלם לאגוד את המגיע לו ממנו.

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

(3) החבר פועל בניגוד למטרות האגוד.

(4) החבר  הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

 • לא יחליט הוועד המרכזי או יציע לאסיפה להוציא חבר  מן האגוד  אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו.
 • לא יחליט הוועד המרכזי או יציע לאסיפה להוציא חבר מן האגוד מן הטעמים המנויים בסעיף 4 ו' (1), (2), (3), המפורטים לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר  ונתן לו זמן סביר לתקן את המעוות.
 1. 5. השעיה זמנית דחופה
 • חבר שמתנהלת נגדו חקירה של עבירה פלילית או עבירה

משמעתית או שמתנהל נגדו משפט או דיון משמעתי בעבירה מעבירות אילו, רשאי הועד המרכזי להשעותו השעיה זמנית מחברותו באגוד עד תום החקירה, המשפט או הדיון המשמעתי.

 • הועד המרכזי לא ישעה כאמור חבר אלא אם שוכנע תחילה, כי העבירה או העבירות המיוחסות לו הן כה חמורות, עד כי המשך חברותו או מועמדותו לחברות משך זמן החקירה, המשפט, או הדיון המשמעתי עלול לפגוע בשמו הטוב של המקצוע ו/או במטרות האגוד.
 • הושעה חבר השעיה זמנית דחופה כאמור, אסור לו להשתמש בתואר "חבר באגוד בודקי הפוליגרף בישראל" או, להציג את עצמו בתור שכזה כל עוד לא בוטלה ההשעיה.

פרק ה': הכשרה למקצוע כולל חניכה

 

 1. הכשרה נאותה נדרשת - הכשרה שבוצעה במסגרת ממלכתית (משטרת ישראל, שרות הביטחון הכללי) או הכשרה שהוכרה  ע"י איגוד הפוליגרף האמריקאי (APA), או הכשרה שנוהלה ע"י חבר איגוד (אפ"י) והמסגרת שלה אושרה מראש ע"י הוועד כהכשרה מספקת. תנאי ההכשרה אינם מאפשרים קבלה אוטומטית לאיגוד, אלא מהווים תנאי סף בלבד. מקרים חריגים ידונו כל מקרה לגופו והוועד רשאי להכיר בהכשרה מסוימת, גם אם אינה נכללת במסגרות שהוגדרו לעיל, ובלבד שההכרה נומקה בכתב ונימוקים אלה יכתבו בפרוטוקול ויועברו לידיעת החברים.
 2. חניכה לאחר הכשרה כמצויין לעיל בסעיף 1 בפרק ה', נדרש הבודק לצבור ניסיון בתהליך חניכה המיושם על ידי בודק מנוסה שהוכר על ידי האגוד כחונך, בטרם יוכל להתקבל כחבר מלא באיגוד. כמפורט בפרק זה ובנספח ב'.
 3. כשירות לעבור הליך חניכה מוכר על ידי האיגוד-

כל מי  שנמלאו בו תנאים אלה:

א.  הוא אזרח ישראלי ו/או תושב ישראל.

ב.  הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לעניין הענקת תואר כזה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או בעל תואר שהוועד המרכזי הכיר בו כשווה ערך, בהיבט הרלבנטי לענייננו, לתארים אלה.

ג.  סיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות  פוליגרף במתכונת או עפ"י תכנית שהוכרו ע"י הוועד המרכזי, לגופו של מקרה, כמספקים הכשרה נאותה.

ד.  בעל שליטה טובה בשפה העברית

ה. במקרים מיוחדים בהם ישנה הצדקה מקצועית, ומטעמים שירשמו, רשאי הוועד המרכזי לוותר על תנאי מהתנאים א'-ד', כולם או מקצתם.

ו. הועד המרכזי רשאי, לאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון טענותיו לפניו, שלא להכיר בו  כבודק בהליך חניכה על אף כשירותו לפי סעיף א'- ד אם נתגלו עובדות שלאורן סבור הועד המרכזי שהמבקש אינו ראוי לשמש בודק פוליגרף.

 1. 3. בקשה להכרה בתהליך חניכה של בודק
 • בודק רשאי להגיש בקשה לוועד המרכזי להכיר בהליך החניכה שלו לפני תחילת התהליך או בכל שלב שהוא לאחר מכן, ובלבד שהחניכה עומדת בכללים המוגדרים בתקנון ומאושרת על ידי החונך.
 • אם יאשר הוועד את חניכתו יוכל הנחנך להגיש בקשה להתקבל לאיגוד כחבר מועמד.
 • עם הגשת הבקשה תשולם האגרה שנקבעה לכך.
 1. 4. חונכים

     בודקי פוליגרף שהוכרו על פי התקנון כרשאים לחנוך בודק פוליגרף בראשית דרכו המקצועית. בודק יוכר על ידי האיגוד כחונך פעיל אם נתמלאו בו תנאים אלה:

א.  חבר אגוד.

ב.  בעל וותק של 5 שנים לפחות כבודק פוליגרף.

ג.  לא נפסל לשמש חונך מטעמים שנרשמו ע"י הוועד.

ד.  מקיים חובותיו כחונך כמפורט בנספח לתקנון.

ה.  מנהל את החניכה בפיקוחו הישיר ותחת אחריותו המקצועית בכפוף לתקנון על נספחיו.

 1. 5. ביטול הרשאה לשמש חונך
 • הועד המרכזי רשאי, לאחר שנתן לחבר הזדמנות לטעון טענותיו לפניו, לפסול חבר מלהיות חונך אם נתקיימו אחד מאלה:
  • הוועד המרכזי נוכח שהחבר לא מילא את תפקידו בפועל כחונך לגבי הבודקים הנמצאים אצלו בהליך חניכה למרות שהתחייב לכך.
  • החבר הורשע על ידי ועדת המשמעת של האגוד ולאור הרשעתו סבור הועד המרכזי שאין הוא ראוי לשמש חונך.
 • על פסילת חבר מלהיות חונך, לפי סעיף 4 א' לפרק זה, רשאי החבר לערער לפני ערכאת הערעור תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שקיבל לידיו את הודעת הפסילה.
 1. 6. תקופת החניכה

א. תקופת החניכה הנדרשת תהיה בת שנה  עד שלוש שנים בהתאם להחלטת הועד המרכזי.

ב. במהלך תקופת החניכה על הבודק הנחנך לבצע לא פחות מ - 200 בדיקות ומהן לפחות 50 בדיקות  באירועים ספציפיים ו - 50 בדיקות סינון תעסוקתיות כהגדרתם בתקנון. בהעדר תנאים אובייקטיביים שמאפשרים צבירה של מינימום בדיקות משני הסוגים, יכול הוועד לאשר בדיעבד הקלות במספרים אלה ובלבד שתהיינה בדיקות משני הסוגים ושסך כל הבדיקות לא יפחת ממאתיים

ג. בתום תקופת החניכה  על הבודק הנחנך המבקש להיות חבר מן השורה באגוד להוכיח כי נתמלאו בו תנאי ה"כשירות לחברות" כהגדרתן בתקנון.

ד. במהלך החניכה יכול הבודק הנחנך להתקבל כחבר מועמד באיגוד על כל הכרוך בכך על פי התקנון ונספחיו.

 7. משמעת מקצועית של בודקים הנמצאים בהליך חניכה

 • בתקופת בה נמצא הבודק בהליך חניכה מוכר על ידי האיגוד, נתון הנחנך למרותו של האגוד ולסמכות שיפוטו המשמעתי.
 • בודק בהליך חניכה מוכר יהיה חייב למלא כל חובה המוטלת עליו בתקנון זה. לרבות כללי אתיקה מקצועית וכל חובה, כלל או נוהל מכוח החלטה שתתקבל על ידי מוסד ממוסדות האגוד בגדר סמכויותיו, למעט חובה הבאה בסתירה להוראות מחייבות של גוף ממלכתי עבורו פעל או פועל החניך..

8. פיקוח על הליך חניכה מתנהל

 בסמכות הוועד המרכזי לקיים פיקוח על הליך חניכה מתנהל ולמטרה זאת

 יהיה  מוסמך לערוך ברור בכתב ובעל פה עם החונכים והנחנכים.

9. איסור הכשרה   

 • א. חבר אגוד לא יכשיר בשום דרך שהיא, לעריכת בדיקות פוליגרף, אנשים שאינם עומדים בסטנדרטים הבסיסיים שנקבעו כתנאים לקבלה לאגוד בתחומי ההשכלה, הניסיון הקודם ועברם ההתנהגותי, כהגדרתם בתקנון זה.
 • ב. במקרים מיוחדים, מטעמים שירשמו, ומבלי לוותר על הגיון מקצועי סביר, רשאי הוועד המרכזי, לבקשת חבר אגוד, לוותר על תנאי מן התנאים כאמור בתקנון זה כולם או מקצתם, וליתן אישור חריג להכשרה.
 • ג. סייג- איסור זה אינו חל על הכשרת בודקים שאינם ישראלים בחו"ל.

  פרק ו': מוסדות האגוד

 1. 1.  האסיפה הכללית
 • אחת לשנה יכנס הועד המרכזי אסיפה כללית רגילה של חברי האגוד.
 • הועד המרכזי רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, והוא חייב לעשות כן לפי דרישה בכתב – תוך ציון סדר היום של האסיפה הנדרשת – של ועדת הביקורת או של לא פחות מעשרים אחוז מכלל חברי האגוד שהם בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית אשר חתמו על הדרישה.
 • לא כינס הועד המרכזי אסיפה כללית שלא מן המניין תוך 21 יום מהיום שהוגשה לו דרישה כאמור, רשאים הדורשים לכנסה.
 • אסיפה כללית היא חוקית אם:
 • נשלחה לחברי האגוד בעלי זכות הצבעה הודעה על מועד כינוסה ומקומה ועל סדר היום שלה לפחות 14 יום לפני המועד.
 • היה נוכח במועד שנקבע לתחילת האסיפה לפחות ⅓ מחברי האגוד שהם בעלי זכות הצבעה.
 • לא היה בזמן שנקבע לכינוס האסיפה מניין חוקי כאמור בסעיף 2) לעיל, ידחה מועד האסיפה בשעה אחת והיא תתקיים ותחשב חוקית בכל מספר של משתתפים כעבור שעה.
 • אסיפה הכללית רגילה תקבל דין וחשבון על פעולות הועד המרכזי וועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי ובמאזן שהוגשו לפני האסיפה ותחליט אם לאשרם אם לאו ותעסוק בכל עניין אחר שנקבע בהודעה על כינוס האסיפה. אחת לשנתיים תבחר האסיפה הכללית את הועד המרכזי, את ועדת הביקורת ואת וועדת המשמעת.. עניין אחר שלא נכלל בהודעה לא ידון באסיפה אלא אם רוב החברים הנוכחים אשר הם בעלי זכות הצבעה, הסכימו שהעניין ידון בה.
 • אסיפה כללית שלא מן המניין, תעסוק בכל עניין שנקבע בהודעה על כינוס האסיפה,  ולא ידון בה עניין אחר אלא אם רוב החברים הנוכחים ושהם בעלי זכות הצבעה, הסכימו שהעניין ידון בה.
 • כל אסיפה כללית תנוהל על ידי יושב ראש האיגוד ולחילופין מזכיר האיגוד, ולחילופי חילופין תבחר האסיפה אד הוק יושב ראש ומזכיר לניהול אותה האסיפה מבין חברי האגוד בעלי זכות הצבעה הנוכחים בה.
 • "דרכי הצבעה" – באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית. חבר אגוד רשאי להצביע באסיפה בהיותו נוכח בה, וכל עוד לא צויין במפורש אחרת גם אם לא נכח בה ובלבד שמסר ו/או העביר ו/או שיגר הודעה מראש ובכתב על אופן הצבעתו [להלן: "כתב הצבעה"], מועד ההצבעה ונושאי ההצבעה והכל אם כתב ההצבעה הגיע אל הוועד המרכזי, בזמן סביר קודם להצבעה. "מסמך הצבעה" יכול שיהא  בצורת מסמך פיזי לרבות הודעת מדיה אלקטרונית כלשהי (מייל, אינטרנט, מסרון, וכדומה).
 • "הצבעה מחוץ לאסיפה כללית" – ניתן לקיים הצבעה של כלל חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה, ללא כינוס אסיפה כללית, באמצעות מדיה אלקטרונית כגון דוא"ל, מיסרון, ווטסאפ, וכיו"ב. אפשרות זו אינה תקפה לבחירת בעלי תפקידים. קיום ההצבעה מחייבת פרסום מוקדם של העומד להצבעה שבועיים לפחות בטרם עריכתה תוך מתן אפשרות לבעלי עמדות שונות לפרסם את עמדותיהם באמצעות המדיה. הצבעה תחשב כתקפה אם לפחות 25% מבעלי זכות ההצבעה נטלו בה חלק. במקרים מיוחדים ודחופים רשאי הוועד לנהל הצבעה בין חברי האיגוד בהודעה מראש של יומיים.
 • בחירת בעלי תפקידים מחייבת בנוכחות אישית של המצביעים.
 • ההצבעה לתפקיד יושב הראש תהא חשאית. ההצבעה לחברי הוועד תהא חשאית כאשר מספר המועמדים גדול ממספר המקומות בוועד.
 • ההצבעה באסיפה הכללית שאינה עוסקת בבחירת בעלי תפקידים היא פומבית בהרמת יד ואולם, לפי דרישת לא פחות מ- 25% מהחברים הנוכחים באסיפה והזכאים להצביע, תהא ההצבעה חשאית.
 • החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים אם אין הוראה אחרת בתקנון זה. היו קולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
 • יושב ראש האסיפה הכללית רשאי, בהסכמת האסיפה הכללית, לדחות את המשך האסיפה והוא חייב לדחותה למועד אחר אם נדרש לעשות כן על ידי רוב החברים הנוכחים והזכאים להצביע.
 • בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול שיכיל את החלטותיה. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה ועל ידי מזכירה ומשנחתם כך יהיה ראיה לכאורה לתוכנו. דין העתק או צלום ממנו, מאושר בידי יושב ראש האסיפה או בידי המזכיר, כדין המקור.

2 . הועד המרכזי

 • הועד המרכזי הוא המוסד המבצע של האגוד ולו הסמכויות שלא יוחדו בתקנון זה למוסד אחר ממוסדות האגוד.
 • הועד המרכזי ימנה 5 חברים
 • למען הסר ספק, מודגש בזאת שאם יבחרו לוועד המרכזי חברים מהסקטור הממלכתי-ציבורי, הם אינם משמשים כנציגיו של הארגון המעסיק אותם.
 • הוועד המרכזי יבחר באסיפה הכללית הרגילה עפ"י ההליך המפורט להלן: ראשית, יבחר יו"ר הוועד. לאחר בחירתו, יבחרו ארבעת חברי הוועד האחרים, שיהוו יחד עם היו"ר הנבחר את הוועד המלא. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי האסיפה, הבחירה תעשה בהצבעה חשאית בה ייטלו חלק רק הנוכחים פיזית באסיפה הכללית.
 • בישיבתו הראשונה יבחר הוועד מבין חבריו מהשורה שני חברים לתפקיד מזכיר וגזבר. הוועד רשאי לאחד את שני התפקידים ולבחור חבר אחד שימלא את התפקיד הכפול. הוועד רשאי בכל עת בהחלטת רוב רגיל להחליף את נושאי התפקידים הללו.
 • עד לכינון הועד המרכזי הראשון ישמשו המייסדים כוועד מרכזי והם יבחרו יו"ר, מזכיר וגזבר מקרבם.                                                                  
 • הוועד המרכזי יבחר לתקופה של שנתיים.
 • לא יכהן חבר בתפקיד יו"ר למעלה משתי קדנציות רצופות אלא אם זכה לרוב של 75% מקולות הבוחרים באסיפה. אם בהצבעה שנערכה זכה המועמד דנן לרוב רגיל אך לא עבר את מחסום 75% , תערך הצבעה חוזרת ללא מועמדותו, ולאחר שתינתן האפשרות להעמיד מועמדים נוספים.
 • הועד המרכזי יכהן מהיבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
 • כהונתו של חבר הועד המרכזי תבוא לקיצה עם מתן הודעת התפטרות בכתב לוועד המרכזי, או לפי המקרה, עם פטירתו או פרישתו, הוצאתו/השעייתו מהאגוד, או אם הוכרז פסול דין. הסמכות להוצאה או השעייה מן האיגוד נתונה בידי הוועד המרכזי אך החלטתה חייבת באישורה של האסיפה הכללית.
 • נתפנה מקומו של חבר ועד מרכזי, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של האגוד לכהן כחבר הועד המרכזי עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד מרכזי.
 • חבר הועד המרכזי שנבצר ממנו באופן זמני למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר האגוד למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד מרכזי.
 • אם נבצר מיו"ר האיגוד ו/או המזכיר/גזבר למלא את תפקידם מסיבה כלשהי לתקופה העולה על חודשיים רצופים, יבחר הוועד ממלא מקום זמני מקרב חבריו עד המועד הקרוב מבין השניים: תום מצב הנבצרות או התכנסות אסיפה כללית מן המניין בה יבחר יו"ר חדש,
 • על חברי הועד המרכזי למלא בנאמנות תפקידיהם ולפעול לטובת האגוד במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה והועד המרכזי שנתקבלו כדין.
 • הועד המרכזי רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה אליהן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן. נהול ישיבה מחייבת את נוכחות יו"ר הוועד או ממלא מקומו שהוסמך אד הוק לכך.
 • ככלל החלטות הועד המרכזי יתקבלו ברוב קולות המצביעים, היו הקולות שקולים, לא תתקבל ההצעה. החלטת כל חברי הועד המרכזי פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד המרכזי, במקרה זה, יחתמו חברי הועד המרכזי על המסמך המכיל את ההחלטה שהתקבלה שלא בישיבת הועד.
 • למרות האמור לעיל, בהצבעות הנוגעות לנושאים מנהליים או טכניים יחשב קולו של היו"ר לקול כפול במקרי שוויון בהצבעות. בנושאים עקרוניים בהם יהיה שוויון יוכל הועד להעביר את ההכרעה לכלל החברים באסיפה כללית או במשאל אינטרנטי.
 • הועד המרכזי ינהל ספרי פרוטוקולים בהם ירשמו פרוטוקולים מישיבותיו והחלטותיו. כל חבר אגוד רשאי בכל עת סבירה לעיין בספרי הפרוטוקולים.
 • ערעור על החלטת הועד המרכזי ניתן להעלות באסיפה כללית רגילה או באסיפה שלא מן המניין כאמור בפרק ד' לתקנון זה.
 • הוועד המרכזי הוא הגורם שמביא על פי שיקול דעתו נושאים להצבעת חברי האיגוד ובכלל זה נושאים שהועלו בפניו על ידי חברים. החלטת הוועד שלא להביא נושא להצבעה בפני כלל חברי האיגוד ניתנת לערעור בפני האסיפה הכללית בהצעה לסדר אם 75% מהנוכחים, בעלי זכות
  הצבעה יסכימו לדון בכך. ברוב זהה ניתן במסגרת הצעה לסדר של החברים לדון ולהצביע בכל נושא, כולל נושאים שכלל לא הובאו בפני הוועד.

 • 3. וועדת ביקורת
  אחת לשנתיים, אסיפה כללית רגילה תבחר בוועדת בקורת שתהיה מורכבת ממספר לא זוגי של חברי האגוד.
  תפקידי הוועדה:
 • לבדוק את תקינות פעולות האגוד, לרבות התאמת פעולות האגוד למטרותיו
 • לבדוק את השגת יעדי האגוד ביעילות ובחיסכון;
 • לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
 • להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול האגוד;
 • לבדוק את ענייניו הכספיים של האגוד, את פנקסי החשבונות שלו לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה; , ולהמליץ לפני האסיפה הכללית הרגילה על אישורם, או על אי אישורם. חבר ועדת בקורת זכאי בכל עת לעיין בפנקסי החשבונות של האגוד ובכל המסמכים המתייחסים אליהם ולקבל מהוועד המרכזי ומכל עובד של אגוד כל ידיעה והסבר הדרושים לו, לדעתו, לבצוע תפקידו כחבר ועדת הביקורת.
 • לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותו של האגוד;
 • להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.
 • בכל הנוגע לעניינים הכספיים רשאי הוועד המרכזי להחליט, כי תפקידי ועדת הביקורת יוטלו על רואה חשבון שיתמנה על ידו. משהוחלט כך והתמנה רואה חשבון כאמור, ישמש אותו רואה חשבון כמשמעותה של הועדה בתקנון זה, עד לכינוס האסיפה הכללית הרגילה הבאה.

3.עד לכינון ועדת ביקורת ראשונה יבחרו המייסדים ועדת בקורת זמנית מקרבם.

 1. 4. הוראות פרק ו' סעיפים קטנים י"א – ט"ו וכן הוראות סעיפים קטנים י"ז –י"ח יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.
 2. 5. לא יכהן אדם כעת ובעונה אחת כחבר הועד המרכזי וכחבר ועדת הביקורת.
 1. 4. וועדת האתיקה והמשמעת – ראה פרק ז' להלן:

פרק ז': אתיקה מקצועית, ופעילות וועדת האתיקה והמשמעת  

 1 . כללי אתיקה מקצועית

 • הועד המרכזי רשאי להכין כללים להבטחת השמירה על רמת אתיקה מקצועית גבוהה על ידי העוסקים בבדיקות פוליגרף בכלל ועל ידי חברי האגוד בפרט. כללים אלה יחייבו את כל חברי האגוד והמועמדים לחברות ואת הנחנכים.
 • הכללים כאמור, יכנסו לתוקפם אם אושרו על ידי אסיפה כללית רגילה או על ידי אסיפה כללית שלא מן המניין שתכונס למטרה זו, ברוב של ⅔.
 • כל עוד לא שונו, יראו בכללי האתיקה המקצועית המסופחים לתקנון זה, כללים מחייבים שהתקבלו ואושרו כדין.

2 . הפרת כללי האתיקה מקצועית ו/או אי מילוי חובה שבתקנון

חבר אגוד ו/או מועמד לחברות  לרבות בודק נחנך, שלכאורה הפר כלל מכללי האתיקה המקצועית ו/או הפר כל חובה אחרת מאלו המנויות בתקנון זה על נספחיו, יועלה עניינו בפני הוועד וזה יחליט אם להעבירו לטיפול וועדת המשמעת של האגוד.

3 . וועדת האתיקה והמשמעת הרכב, תפקיד וסמכויות ענישה.

א. אחת לשנתיים האסיפה הכללית תבחר חברי אגוד לשמש כחברי וועדת האתיקה והמשמעת. הוועדה תמנה שלושה חברים לפחות ולא יותר מתשעה חברים לפי העניין, ובכל מקרה תהא מורכבת ממספר אי זוגי

ב. תפקיד וועדת האתיקה והמשמעת לדון ולפסוק בתלונות כנגד  חברי איגוד על הפרת כללי אתיקה מקצועית או על אי מילוי חובה המוטלת על פי תקנון זה  ונספחיו, שוועד האיגוד לא הוסמך או העדיף שלא לדון ולפסוק בעניינה.

ג. חברי הוועדה יבחרו חבר  אחד מביניהם שישמש כיושב ראש וועדת האתיקה והמשמעת. חברי הוועדה רשאים ברוב של שני שליש מחבריה להחליף את יושב הראש. יושב ראש לא יכהן בתפקידו יותר משתי קדנציות רצופות.

ד. יו"ר ועדת האתיקה והמשמעת יהיה אחראי לכינוס הועדה לדיונים, יחליט מי מחברי הועדה יהיה נוכח בכל דיון ויטיל על אחד מחברי הועדה לרשום את פרוטוקול הדיון.

ה. תלונה על עבירת משמעת או על אי מילוי חובה תקנונית, יוכל להגיש כל חבר או גוף של האיגוד ו/או גורם חיצוני הקשור לאירוע שבנדון.

ו. התלונה תוגש ראשית בכתב לוועד האיגוד, בליווי כל המסמכים הרלוונטיים. לא תתקבל תלונה שלא תוגש בכתב או שלא יצורפו אליה המסמכים הרלוונטיים.

ז. יו"ר האיגוד יפנה ראשית לנילון באופן דיסקרטי ויבקש את תגובתו לתלונה. על הנילון להשיב לפניה בתוך 14 ימים לכל היותר. נילון שלא הגיב יחשב ככזה שמודה בעובדות המקרה כפי שהוצגו בתלונה.

ח. ועד האיגוד ידון בתלונה ובתגובת הנילון ויקבל החלטה באם להעבירה לוועדת האתיקה והמשמעת. במקרה כזה התלונה כולל המסמכים הרלוונטיים ותגובת הנילון, תועבר במלואה ליו"ר וועדת האתיקה והמשמעת, שידאג לעדכן את חברי הוועדה.

ט. על וועדת האתיקה והמשמעת לפעול בפרק זמן סביר לזימון המתלונן  והנילון לשטוח את גירסתם בפניה. בתום הבירור והדיון תעביר הוועדה את ממצאיה ואת העונש שנקבע (אם נקבע כזה) וזאת בתוך 60 יום מקבלת התלונה מוועד האיגוד.

י. כל תלונה כאמור לעיל, תידון בפני הרכב של שלושה חברי וועדת המשמעת (לפחות) שייקבעו לכך על ידי היושב ראש, ואלה רשאים לצרף להרכב האמור משפטן מבין חברי האגוד או משפטן חיצוני לאגוד אשר ישמש כיועץ לניהול הבירור המשמעתי.

יא. ביושבם בדין יקבעו חברי ועדת האתיקה והמשמעת את נוהלי הדין ואת סדר הישיבות וינהגו לפי מיטב מצפונם והבנתם ובלבד שתינתן לנילון הזדמנות נאותה לעמוד על פרטי התלונה, להביא את ראיותיו ולהשמיע את טענותיו.

יב. ועדת האתיקה והמשמעת לא תהיה כפופה לסדרי הדין ולדיני הראיות הנהוגים בבתי משפט.

יג. אין מניעה שחלק מחברי ועדת האתיקה והמשמעת,  יהיו מבין חברי הוועד. ואולם לא יהיה הרכב שנקבע לדון במקרה שהוא על טוהרת חברי וועד.

יד. נילון שלא יציג עמדתו ו/או לא יופיע לדיון שנקבע בתיאום עימו ללא סיבה מתקבלת על הדעת, יחשב כזה שמודה בעובדות שהציג המתלונן וועדת האתיקה והמשמעת תוכל לדון בעניינו ולקבל החלטה שלא בפניו (כולל קביעת עונשו אם יורשע).

טו. תלונה אנונימית שתגיע לוועד, ידון הוועד בכל מקרה לגופו ויחליט באם לדון בתלונה.

טז. תלונה שתועבר ישירות לחבר וועדת האתיקה והמשמעת, תופנה על ידו לוועד האיגוד לטיפול מסודר בתלונה.

יז. במקרה בו יחליט הוועד להעביר תלונה לוועדת האתיקה והמשמעת, ידאג לציין על אלו סעיפים בתקנון עבר הנילון לכאורה.

יח. לא יוכל חבר וועדת האתיקה והמשמעת לדון במקרה בו הוא או עובד משרדו מעורב באופן ישיר או עקיף. לא ידון חבר וועדת האתיקה והמשמעת במקרה בו הוא נמצא בקשר עסקי או חברי קרוב עם אחד המעורבים.

יט.לא ידון חבר וועד האיגוד בתלונה הקשורה בו עצמו, בעובד משרדו או באדם הקשור אליו קשר עסקי או חברי קרוב.

כ. היה ונוצר קושי לעמוד במגבלות סעיפים יח'-יט', תישקל פנייה לגורם חיצוני כדי לדון במקרה.

כא. בכל מקרה בו יבקש אחד הצדדים מחבר וועדת האתיקה והמשמעת או מחבר וועד לפסול עצמו מלדון בעניינו, תדון הוועדה או הוועד, לפי המקרה, בבקשה ותקבל החלטה בכל מקרה לגופו.

כב. החלטות ועדת האתיקה והמשמעת יפורסמו באתר האגוד. הוועדה תחליט באם לפרסם את שמו של המתלונן או הנילון.

כג. על אף האמור לעיל, החלטת ועדת האתיקה והמשמעת להרחיק חבר משורות האגוד, תפורסם תוך ציון שמו.

כד. ערכאת ערעור – באם יחליט אחד הצדדים (המתלונן או הנילון) לערער על החלטת וועדת האתיקה והמשמעת ו/או על העונש, יפנה בכתב ליו"ר האיגוד וינמק את ערעורו.

כה. כל אחד מהצדדים יוכל לערער על החלטת וועדת האתיקה והמשמעת, בתוך 30 יום מפרסום ההחלטה.

כו. ועד האיגוד ידון בבקשת הערעור ובסיבותיו ויחליט באם יש מקום לדון בה. הוועד ימסור את החלתו הסופית בתוך 30 יום מקבלת בקשת הערעור.

כז. יו"ר האיגוד ימנה אד – הוק 5 חברי איגוד בעלי ותק העולה על 5 שנים כחברים ושאין להם קשר עסקי או חברי קרוב למי מהצדדים, לשמש כערכאת הערעור.

כח. חבר המערער רשאי להגיש התנגדות מנומקת להרכב הערכאה. זו תשקל על ידי הוועד ועל פי שיקולו יוחלף ההרכב חלקו או כולו או ישאר על כנו.. זכות זו של המערער ניתנת לו פעם אחת בלבד באותה התרחשות.

 • חברי הערכאה יבחרו אחד מביניהם כיושב ראש..
 • חברי הערכאה רשאים לצרף חבר מחברי האגוד או מחוץ לאגוד שישמש כיועץ לניהול המשפט, אך ללא זכות הצבעה
 • ביושבם בערעור ינהגו חברי ערכאת הערעור לפי מיטב מצפונם והבנתם, יקבעו את נוהלי הדיון וסדר הישיבות ויאפשרו לצדדים להשמיע את טענותיהם.
 • ערכאת הערעור אינה כפופה לסדרי הדין ולדיני ראיות הנהוגים בבתי המשפט
 • האסיפה הכללית רשאית להחליט לגופו של מקרה כי היא זו תשב כערכאת הערעור במקרה ספציפי תוך הקפדה על מספר אי זוגי לצורך הכרעת הדין ובמידת הצורך השמטת חבר בהגרלה לפני ההצבעה..

כט. החלטת ערכאת הערעור תהיה סופית ומוחלטת.

4. תלונות יטופלו על פי "נוהל טיפול בתלונות" הנספח לתקנון זה

5 . עונשים

מצאה וועדת האתיקה והמשמעת כי חבר או מועמד לחברות או מתמחה, הפר כלל מכללי האתיקה המקצועית ו/או לא מילא כל חובה המוטלת על פי התקנון לרבות נספחיו, מוסמכת היא להטיל על אותו חבר, חבר מועמד או נחנך, אחד או יותר מהעונשים הבאים:

1.נזיפה ואזהרה. החבר ביצע מעשה לא ראוי המנוגד לכללי האתיקה של האיגוד ומוזהר בזה כי באם יחזור על מעשה דומה הוא צפוי לענישה משמעותית

 1. 2. פסילה לשמש בתפקיד במוסדות האגוד לתקופה קצובה.
 2. 3. השעיה מהאגוד לתקופה קצובה..
 3. 4. הוצאה מהאגוד.
 4. 5. תשלום הוצאות ישירות ו/או עקיפות הכרוכות בטיפול בתלונה ובכלל זה למי שנפגע ממעשיו
 5. 6. כל עונש שיוסכם בין הועדה לנילון (עונש חינוכי או אחר שיוצע על ידי הנילון עצמו או שיתקבל בהסכמתו).

7, רשאית וועדת האתיקה והמשמעת להורות לוועד המרכזי לפרסם את פסקה, כולה או מקצתה, בין תוך ציון שמו של החבר או המועמד לחברות או המתמחה, ובין תוך השמטת שמו.

 6 . ערכאת ערעור – הרכב וסדרי דין – ראה לעיל סעיפי משנה כד- כט בפרק ז' –  סעיף 3.

 7 .  ערעור

 • בקשת ערעור על כל החלטה של וועדת האתיקה והמשמעת תוגש ליו"ר האיגוד תוך 30 יום ממתן ההחלטה של וועדת האתיקה והמשמעת. את בקשת הערעור רשאים להגיש כל הצדדים הישירים הנוגעים לעניין הנדון, וגם כל חבר אחר שרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה גם אם לא היה צד ישיר לעניין.
 • עם קבלת הבקשה תמונה ערכאת הערעור תוך שבועיים ועליה להתכנס תוך שבועיים ממועד מינויה.
 • במקרים בהם הצפי הוא שהערעור ישמע בפני האסיפה הכללית תזומן אסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין שתיוחד לכך, שתכונס תוך חודש ממועד הגשת ההבקשה והחומר הרלבנטי יועבר לחברים לעיון לפחות שבוע לפני מועד הכינוס.

  8. דיון משמעתי ודיון פלילי
 • דיון פלילי לא יעכב דיון משמעתי בכפוף לפסקה ב' בסעיף זה .
 • הואשם בפלילים חבר האגוד או מועמד לחברות לרבות בודק נחנך, בשל מעשה או מחדל המשמש עילה לדיון בפני וועדת האתיקה והמשמעת לפי תקנון זה על נספחיו, רשאית וועדת האתיקה והמשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק דין סופי בפלילים.

  פרק ח': שינוי תקנון, פרוק האגוד מרצון  

 

 1. שינוי תקנון

תקנון זה ניתן לשינוי מכוח החלטה של האסיפה הכללית , ובלבד שנוסח השינויים שיעמדו להכרעה הובא לידיעת החברים באחת מדרכי התקשורת המקובלות, לפחות שבועיים לפני ההצבעה והשינויים יאושרו על ידי 60% של חברי האגוד בעלי זכות הצבעה הנוכחים באסיפה ומשתתפים בהצבעה. שינויים נקודתיים יכולים להעלות גם להצבעה אלקטרונית מבלי לכנס אסיפה כללית אלא אם 25% מהחברים דרשו שהעניין יובא למליאת האסיפה הכללית.

 

2 .   פרוק מרצון 

 האגוד יתפרק מרצון אם יוחלט על כך מכוח החלטת אסיפה כללית שישתתפו בה לפחות 75% של החברים הרשאים להצביע ובלבד שהצעת הפרוק צוינה בהודעה על מועד האסיפה הכללית ועל מקומה שכאמור נשלחה לכל חברי האגוד לפחות 21 ימים מראש, ושההחלטה נתקבלה על ידי לפחות ⅔ מהחברים בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה ומשתתפים בהצבעה. יוחלט על פרוק האגוד כאמור, תחליט האסיפה הכללית גם על דרכי הפרוק והשימוש שייעשה ברכוש האגוד שיוותר, אם ייוותר, לאחר  סילוק כל התחייבויותיו.

 

 נספחים לתקנון

מובאים בזאת להלן הנספחים לתקנון. דינם של הנספחים הנ"ל, כדין התקנון לכל דבר וענין.

 נספח א': ראיון הכניסה לאגוד

 

 • מטרת ראיון הכניסה הוא לאמת את יכולותיו המעשיות של המועמד לחברות ואת שיקול דעתו המקצועי והאתי בבואו לבצע בדיקות פוליגרף. את הראיון יבצעו לפחות שני מראיינים אך לא יותר מחמישה. הוועד רשאי למנות חברים שאינם חברי הוועד כמראיינים בכל מקרה לגופו, אך בכל ראיון קימת חובת נוכחות של חבר וועד אחד לפחות.
 • בין השאר יוצגו למועמד לחברות  5 עד  10 אירועים שונים (כמות האירועים שייוצגו נתונה להחלטת ועדת קבלת חברים ובכפוף לאופן ההכשרה של המועמד) בהם יתבקש המועמד להסביר באיזה אופן יבצע את בדיקות הפוליגרף במקרים המוצגים. המועמד יפרט את המידע הדרוש לבדיקה, את ההכנות שיעשה, את האופן בו ייגש לנבדק, יפרט את שאלות הבדיקה (רלוונטיות והשוואה) וכיצד יציינן את הבדיקה.
 • הראיון יכלול גם התמודדות עם דילמות אתיות שיהיו גלומות באותם אירועים או שיוצגו בנפרד.
 • בנוסף יידרש המועמד להציג 5 עד 10 גיליונות בדיקה ותרשימי בדיקות פוליגרף אותן ערך בעבר.
 • ראיון הכניסה יתועד על ידי עורכי הראיון ויכלול פרוטוקול הכולל את שמות הנוכחים, מועד ביצוע הראיון ותוכנו ועליו לשקף את שהתבצע במהלכו.

 
נספח ב': ניהול הליך חניכה

 א. החונך יפקח על יכולות הבודק הנחנך בהיבטים הבאים:

 • קיום הלימה בין פרטי האירוע לשאלות הבדיקה (רלוונטיות והשוואה)
 • נאותות השיחה המקדימה לבדיקה בהיבטים של יחס לנבדק, יצירת אמון, קבלת הפרטים הנדרשים (אישיים, רפואיים, פרטי האירוע), הסבר על הפוליגרף, הכנה לבדיקה – המעקב יעשה באמצעות טמ"ס או הקלטות וידאו ו/או אודיו.
 • ניסוח שאלות הבדיקה (שפה, סדר הצגת הדברים).
 • נאותות ניהול הבדיקה – המעקב יעשה באמצעות טמ"ס או הקלטות וידאו ו/או אודיו.
 • קיום פוסט טסט וקבלת תגובות מהנבדק.
 • נאותות ניתוח התרשים וציינון.
 • נאותות ניסוח דו"ח מימצאים.

 ב. בתום החניכה או לאחר שהופסקה, על החונך למלא דו"ח מסכם של החניכה בטופס ייעודי של א.פ.י. שישמר אצלו עם העתק לבודק שהחנך. הטופס יכלול את הפרטים הבאים :

 • כמות הבדיקות עליהן פיקח.
 • סוג הבדיקות עליהן פיקח.
 • משך ההתמחות.
 • חוות דעתו על כל סעיף מסעיפי המשנה המפורטים בסעיף א'.
 • התרשמותו מיכולתו המקצועית של המתמחה.
 • התרשמותו מרמתו האתית / מוסרית של הנחנך.
 • נקודות הטעונות שיפור אצל הנחנך.
 • חוות דעתו אם המתמחה מתאים באישיותו לשמש כבודק פוליגרף
 • חוות דעתו אם המתמחה ראוי להיות מצורף כחבר לאגוד.

ג. החונך רשאי להעסיק את הנחנך בעריכת בדיקות אצלו ובשם מכון הפוליגרף של הנחנך, וישלם לו שכר שיוסכם ביניהם.

ד. בדיקות החניכה יכולות לכלול בדיקות בלתי תלויות במכונו של החונך במקרה כזה  רשאי החונך לגבות  מהנחנך תשלום עבור החניכה.

 ה.  חובות החונך כלפי הבודק הנחנך

 • זמינות להתדיינות בשאלות מקצועיות.
 • בכפוף לזמינותו של הנחנך, על החונך לאפשר סיום החניכה בפרק זמן שבין שנה לשלוש שנים.
 • על החונך מוטלת החובה לפקח על החניכה בהיבטים שפורטו לעיל ולעקוב אם הנחנך תיקן את הטעון תיקון.
 • במקרה בו בדיקות החניכה נערכות במסגרת ובשם מכון הפוליגרף של המאמן, ישלם המאמן לנחנך שכר שיוסכם ביניהם בעבור ביצוע הבדיקות. (ראה גם סעיף ניהול התמחות בהיבטים הרלבנטיים).
 • במידה והחונך חש שאין ביכולתו לבצע את המוטל עליו, בין אם זה עקב מגבלות אובייקטיביות או עקב תקשורת לקויה עם הנחנך, חובה עליו להודיע על כך לנחנך ולוועד המרכזי.

 נספח ג':  נוהל טיפול בתלונה

 

 1. תלונה תטופל רק במקרה שהנילון הינו חבר או מועמד לחברות באיגוד בודקי הפוליגרף בישראל (להלן: ה"איגוד") או במקרה בו הנילון בסטאטוס של בודק בהליך חניכה, או הגיש בקשה להתקבל כחבר ב"איגוד".
 1. תלונה תטופל אך ורק כאשר היא מגיעה בכתב וחתומה (במכתב, בפקס, בדוא"ל). תלונה אנונימית או בע"פ לא תטופל בידי ה"איגוד".
 1. הגיעה תלונה באחת מהדרכים הנ"ל, יעביר מקבל התלונה את תוכן התלונה והעתק ממנה לידיעת כל חברי הועד המרכזי של ה"איגוד".
 1. חברי הועד המרכזי, בהתייעצות עם היועמ"ש יבחנו ויבדקו אם לנושא התלונה יש נגיעה לכללי האתיקה המקצועיות ו/או לההנחיות המקצועיות כפי שמופיעים בנספחים של תקנון האיגוד.
 1. חברי הועד המרכזי, יעבירו לנילון את העתק התלונה ויבקשו ממנו התייחסות פרטנית בכתב לא יאחר מ-10 ימי עבודה. במקביל תועבר הודעה כתובה למתלונן כי התלונה בבדיקה ובסיומה נודיע את תוצאותיה.
 1. במידה ועולה בתלונה חשד לכאורה של עבירה פלילית, תימסר הודעה למתלונן כי באפשרותו להפנות את התלונה לגורמי אכיפה רלוונטיים וכי התלונה לא תטופל בידי "האיגוד". העתק הודעה זה תועבר לנילון.
 1. במידה ועולה מן התלונה, חשד לכאורה של חריגה מכללי האתיקה המקצועית של האיגוד כפי שמופיעים בנספח לתקנון ה"איגוד" ו/או חריגה מההנחיות המקצועית של ה"איגוד", תועבר התלונה לידי ועדת האתיקה והמשמעת של ה"איגוד".
 1. חבר ועדת האתיקה והמשמעת שיכהן כיו"ר הועדה, יעדכן את שאר חברי הוועדה ויקבע מועדים לישיבות כולל זימון המתלונן והנילון במידת הצורך.
 1. ועדת האתיקה והמשמעת תגיש את מסקנותיה והחלטותיה לחברי הועד המרכזי, לא יאוחר מ-30 יום מקבלת ההודעה.
 1. יו"ר "האיגוד" יידע בכתב את המתלונן והנילון בדבר מסקנות ועדת האתיקה והמשמעת וכן יעדכן את חברי הועד המרכזי.
 1. על החלטת וועדת האתיקה והמשמעת ניתן לערער לפני הוועד המרכזי, תוך 30 יום מקבלת ההחלטה של וועדת האתיקה והמשמעת בכפוף למצויין בהקשר זה בתקנון. פרק ז' סעיף 3, סעיפי משנה כ"ד- כ"ט. את בקשת הערעור רשאים להגיש כל הצדדים הישירים הנוגעים לעניין הנדון, וגם כל חבר אחר שרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה גם אם לא היה צד ישיר לעניין.
 1. במסגרת הפררוגטיבה הניהולית העומדת לחברי הוועד המרכזי, שמורה לוועד המרכזי הזכות לשנות את הנוהל, להוסיף עליו ו/או לגרוע ממנו, ובלבד ששינוי נעשה לשם קידום הטיפול בתלונה באופן המיטבי ביותר וזאת על פי שיקול דעתה .