איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

עדכון  מאי 2019

 הגדרות

 כללי: לכל המונחים בהנחיות הנ"ל תהיה משמעות זהה לזו שבתקנון האיגוד.  בכל מקום בו נזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
 
מכשיר פוליגרף: מכשיר אלקטרוני ו/או מכני המודד ורושם סימולטנית פעילות פסיכופיזיולוגית בשלושה ערוצים לפחות. ביניהם ערוץ למדידה ורישום של פעילות קרדיו וסקולרית, ערוץ למדידת פעילות מערכת הנשימה וערוץ למדידת הפעילות החשמלית של העור.
 
בדיקת פוליגרף: בדיקה המיועדת להעריך את אמיתות תשובותיו ואמרותיו של הנבדק ו/או לגלות מידע או המצאות מידע אצל הנבדק וזאת בהסתמך על תגובותיו הפסיכופיזיולוגיות של הנבדק שנרשמו במהלך הבדיקה באמצעות מכשיר הפוליגרף.
 
נבדק: אדם שעובר בדיקת פוליגרף.

מזמין בדיקה: אדם או מוסד שביקש מבודק או ממכון פוליגרף לערוך בדיקה לנבדק/ים שהביעו הסכמתם להיבדק בנושא מסוים, בין אם נבדקו בסוף או לא נבדקו. לצורך הגדרה זו, אין נפקא מינה אם שילם המזמין עבור הבדיקה או שהתשלום התגלגל על  הנבדק עצמו.

 בודק פוליגרף: אדם שעיסוקו המלא או החלקי, הינו או היה, בדיקות פוליגרף, וככל שהדבר נוגע  למסמך הנוכחי הוא חבר או חבר מועמד של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל, או בודק המצוי בהליך חניכה מוכר על ידי האיגוד.

מטרת בדיקת הפוליגרף: לאשש או להזים את גרסתו של הנבדק בנושא העומד לבדיקה.

תכלית הבדיקה: עונה על השאלות: לשם מה נערכת הבדיקה? מה רוצה מזמין הבדיקה להשיג מעריכתה? וכיו"ב. (ראה הבהרות בסוף הנספח).

 

כללי האתיקה

 1. כללים אלה חלים הן על חברי האגוד, הן על מועמדים והן על בודקים בסטאטוס של חניכה, בשינויים המחויבים על פי המקרה ושלושתם יכונו להלן, לשם הקיצור, "חבר”.
 2. אחריותו המקצועית הראשונית של החבר, בכפוף למטרת הבדיקה כפי שהיא הוגדרה, היא לגילוי האמת בבירור גרסת הנבדק העומדת למבחן הפוליגרף, והחבר יפעל להשגתה תוך הקפדה על רמה גבוהה של התנהגות מקצועית, מוסרית ואתית
 3. למען הסר ספק, בודק הפוליגרף כבודק אינו אחראי לבירור האמת בכללותה, אפילו לא בתוך אותו נושא בו עוסקת הבדיקה. אין לראות את הבודק כאחראי לפענוח מקיף של פרשיה, תעלומה, אירוע או מצב מתמשך בעבר. אשר על כן, אין זו אחריותו המקצועית הראשונית, ואף לא המשנית, לגלוי האמת מעבר לזו הנוגעת לגרסת הנבדק באותו חלק שעומד למבחן. כלומר, האמת שהחתירה לגילויה אמורה להיות נר לרגליו של החבר ואשר מוזכרת בסעיף 2 דלעיל, אינה האמת הכללית, אלא האמת המוגבלת במטרת הבדיקה.
 4. בודק לא ייתן ידו להגדרת מטרת הבדיקה באופן שמעלים במכוון  פרט מהותי בנושא הבדיקה, אלא אם כן פרט זה יפורט בדו"ח הבדיקה ויובהר כי הינו מחוץ להגדרת מטרת הבדיקה.
 5. אם מטרת הבדיקה משתנה או מוגבלת מסיבה זו או אחרת, כולל בשל ייעוץ הבודק, קודם לעריכת הבדיקה, המחויבות של הבודק לחתירה לאמת מוכפפת למטרה החדשה, ובלבד שהגדרת מטרה זו תוצג במפורש בדו"ח הבדיקה, ובכפוף למגבלה שהוצגה בסעיף 4 לעיל.
 6. בכל הנוגע לתכלית הבדיקה, בודק חבר האיגוד לא יערוך במודע בדיקת פוליגרף שמשרתת מעשים בלתי חוקיים או בלתי מוסריים בעליל.
 7. בודק ימנע מהתנהגות שאינה ראויה כפי שזו משתקפת ברוח הדברים על פיה עוצבו כללי האתיקה המקצועית , ישמור על כבוד המקצוע של בדיקת פוליגרף ולא יעשה כל דבר העלול לפגוע בכך.
 8. לא יפעל בודק פוליגרף לבד או בשת"פ עם אחרים כדי להטות בדיקת פוליגרף ו/או ממצאיה בין אם הבדיקה נערכה על ידו או על ידי בודק אחר.
 9. לא ידריך בודק פוליגרף גורם כלשהו כיצד להפריע למהלך בדיקה תקין או לקבלת תגובות פיזיולוגיות אותנטיות במהלך בדיקת פוליגרף.
 10. בודק פוליגרף מחוייב לגילוי נאות לכל הצדדים המעורבים בבדיקה בכל הנוגע להזמנת הבדיקה ומטרתה (מזמין הבדיקה, הנבדק וכל גורם שלישי
  אחר שהיה מעורב בהזמנת הבדיקה או בהגדרת נושא הבדיקה).
 1. בודק לא יערוך בדיקה לאדם עמו הוא נמצא בקשר משמעותי, בין אם הוא משפחתי, חברי, עסקי או אחר.
 2. בודק פוליגרף מחויב לעדכן את כל הצדדים המעורבים בבדיקה בהכרות מוקדמת עם הנבדק ו/או עם מזמין הבדיקה. בעיקר אם הכרות זו קשורה בדרך כלשהי בנושא העומד לבדיקת הפוליגרף.
 3. בודק לא יערוך בדיקת פוליגרף לנבדק לו ערך בדיקת פוליגרף קודמת באותו נושא ו/או יעץ לו טרם בדיקת פוליגרף באותו הנושא. אלא אם כן הדבר נעשה בידיעת כל הצדדים המעורבים.
 4. בביצוע עבודתו יפעל חבר בנאמנות, במסירות ובהגינות ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי עד כמה שניתן בנסיבות העניין.
 5. חבר לא יפרסם פרסום מטעה או לא נכון, בהקשר לעיסוקו בפוליגרף.
 6. חבר ימנע מלהביע בפומבי ביקורת בוטה, כללית או לא עניינית על חבר אחר של האגוד, אלא אם הדבר מתבקש מתוקף תפקידו באיגוד או שהוא נדרש לעשות כן על פי חוק.
 7. על כל חבר לפעול לפי מיטב יכולתו לקידום מטרותיו של האגוד.
 8. בדיקת הפוליגרף מותנית בהסכמתו החופשית של הנבדק להיבדק. אי לכך: א. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף כאשר יש לו או כאשר צריך להיות לו יסוד סביר להאמין כי על הנבדק הופעל איום או אונס להיבדק. ב. לפני הבדיקה כל חבר חייב לקבל בכתב את הסכמתו של הנבדק להיבדק
 9. מכשור מחייב:
  א. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף אלא במכשיר פוליגרף בעל שלושה ערוצים לפחות, ביניהם ערוץ למדידה ורישום של פעילות קרדיו ווסקולרית, ערוץ למדידת פעילות מערכת הנשימה וערוץ למדידת הפעילות החשמלית של העור.
  ב. חבר לא יבצע בדיקת פוליגרף אלא במכשיר פוליגרף שהופעל על פי הוראות היצרן.
 1. חבר ימנע מעריכת בדיקת פוליגרף אם יש לו יסוד להאמין שהנבדק אינו כשיר מבחינה גופנית או נפשית להיבדק.
 2. חבר לא ייתן חוות דעת לגבי אמיתות תשובתו של הנבדק לשאלה שבדיון אלא אם כן השאלה הוצגה לפחות פעמיים/שלש (בנוסח אחד או במספר נוסחים) במהלך בדיקת הפוליגרף.
 3. לא יערוך חבר בדיקת פוליגרף בבית הנבדק או במשרדו הפרטי. פרט למקרים חריגים כדוגמת מעצר בית או נכות פיזית קשה.
 4. לא יערוך חבר בדיקת פוליגרף כשבחדר הבדיקה נוכח אדם כלשהו פרט לנבדק. מלבד נוכחות מתורגמן במקרה צורך. חריג לכלל זה הינו בדיקה שנעשית במסגרת הדרכה ושאין אפשרות טכנית לממשה מבלי נוכחות כזאת.
 5. לא יאפשר חבר להכניס אמצעי צילום, האזנה או הקלטה לחדר הבדיקה במהלך בדיקת פוליגרף, מטעם מישהו מהמעורבים. אלא בהסכמת כל הגורמים המעורבים או הוראה חוקית.
 1. חבר ימנע מלהסתייע בשרותי מתורגמן אשר יש לו קשר משפחתי, חברי או מקצועי כלשהו לנבדק או למזמין הבדיקה.
 2. התבקש חבר לבצע בדיקת פוליגרף וידוע לו כי הנבדק כבר עבר בדיקת פוליגרף אחת או יותר לפני כן באותו נושא ינהג כדלקמן:-
  א. ידרוש מהנבדק לפני ביצוע הבדיקה את כל החומר הקשור בבדיקות הקודמות.
  ב. לא המציא הנבדק את החומר הנדרש, יבצע החבר את הבדיקה אך יציין במפורש בחוות דעתו כי למיטב ידיעתו עבר הנבדק בדיקה קודמת. לגבי הסירוב של הנבדק להמציא את החומר יציין החבר נתון זה בחומר הבדיקה הפנימי אך אינו מחוייב לדווח זאת בחוות דעתו.
  ג. לא יערוך חבר בדיקת פוליגרף באם ידוע לו שהנבדק עבר בדיקה בנושא זה שלוש פעמים או יותר. אלא במקרים חריגים שינומקו בכתב.
  ד. חבר שהתבקש להעביר חומר בדיקה לחבר אחר לצורך עריכת בדיקה חוזרת או בדיקת המשך, יעביר את החומר בכפוף לאישור מזמין הבדיקה והנבדק, אלא אם כן ידוע לו במידה גבוהה של ודאות כי מטרת העברת החומר אינה מקצועית גרידא.
  ה. למען הסר ספק, חבר אשר מבצע בדיקת פוליגרף לנבדק אשר ידוע כי נבדק באותו נושא בעבר ע"י חבר איגוד אחר, מחוייב (באישור הנבדק/מזמין הבדיקה) לפנות לעורך הבדיקה הראשונה לקבלת חומר הבדיקה (כולל שאלות הבדיקה, תרשימי הבדיקה, רקע כללי לבדיקה וגרסת הנבדק כפי שהועברה בשיחה המקדימה לבדיקה). בנוסף, מחוייב החבר לציין בדוח קיומה של בדיקה קודמת וממצאיה, אלא אם כן מתנגד לכך הנבדק או מזמין הבדיקה במפורש.
 1. חבר יקיים את ההנחיות המקצועיות שיקבעו מפעם לפעם ע"י הועד המרכזי ו/או האסיפה הכללית.
 2. חבר ישמור את רישומי הבדיקות, כולל תכתובות והערות, פרק זמן של חמש שנים לפחות.
 3. במתן שרות מקצועי, יקפיד החבר על נכונות המידע וימסור בכנות בחוות דעתו את כל הידיעות הנוגעות לעניין.
 4. חבר ימסור חוות דעת רשמית באשר לאמיתות תשובות הנבדק לשאלות שבדיון אך ורק על סמך בדיקת פוליגרף שביצע באופן אישי. אם נתבקש רשמית על ידי מזמין הבדיקה, הנבדק , צד מעוניין אחר או ערכאת דין, יחווה דעתו כי על פי הנתונים שהונחו לפניו נראה שהנבדק דובר אמת/שקר בשאלות או שלא ניתן להגיע לכלל מסקנה. ויציין בהערה את המגבלה הנובעת מכך שלא ערך את הבדיקה. בעצמו. בכל מסמך של חוות דעת על בדיקת פוליגרף יש לציין במפורש את שם הבודק שערך אותה.
 5. לא ייתן חבר שרות מקצועי בעניין אשר הוא מעוניין בו באופן אישי, הן במישרין והן בעקיפין.
 1. חבר שביצע בדיקה לפי בקשת לקוח לא יבצע ביודעין בדיקה עבור אחר באותו עניין במידה שלקוחו והאחר הנם בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין, אלא אם ניתנה הסכמת הצדדים לדבר.
 2. לא ישתמש חבר במידע חסוי שהגיע אליו תוך מתן שרות מקצועי אלא למען אותם בני אדם שלהם הוא נותן את שירותו המקצועי. אלא אם כן יש מחויבות חוקית לעשות כך.
 3. חבר ייתן שרות מקצועי רק תמורת שכר ושכרו יינתן רק בכסף ולא בשווה כסף או בכל דבר אחר. כלל זה אינו חל על שרות מקצועי בהליך חניכה או מחקר או בדיקת "פרו-בונו"
 4. לא יקבע חבר את שכרו לפי תוצאותיו של העניין שלגביו ניתן השרות.
 5. חבר לא יעשה פעולות, בין במישרין ובין בעקיפין, שיש בהן תחרות בלתי הוגנת או רכישת לקוחות בדרך שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
 6. לא יישלם בודק פוליגרף לנושא משרה עבור הפניית בדיקות פוליגרף או קבלת עבודה כבודק.
 7. שותפויות :
  א. לא יעסוק חבר במקצועו בשותפות עם אדם שאינו בודק פוליגרף חבר באגוד, אלא באישור הועד המרכזי, ולא ישתף במישרין או בעקיפין אדם כזה בהכנסותיו בעד שרותיו. אולם, מותר לעשות שותפות עם אשתו וצאצאיו ולהקצות מהכנסות משרד של חבר שנפטר לאלמנתו ולתלויים.
  ב. על אף האמור בסעיף א' לסעיף זה, יהא חבר רשאי לשתף ברווחיו אדם שאינו בודק פוליגרף חבר באגוד, גם אם אינו בן זוגו או צאצאו, בתנאי שוועדת המשמעת תקבע שאין בכך משום עבירה על כללי האתיקה, ובהתאם לקביעותיה.
 1. חבר הנדרש ע"י לקוח או נבדק להביע דעתו לגבי בדיקה ו/או חוות דעת של חבר אחר, ינהג כדלקמן:
  א. החבר מחוייב לפנות לעורך הבדיקה המקורית ו/או לנותן חוות הדעת המקורית, לעדכן אותו שהתבקש לחוות דעה על בדיקתו ו/או חוות דעתו ולפעול לקבלת חומר הרקע לבדיקה (ובכלל זה שאלות הבדיקה, תרשימי הבדיקה, רקע כללי לבדיקה וגרסת הנבדק כפי שהועברה בשיחה המקדימה לבדיקה, ככל שאלה רלוונטיים למתן חוות דעתו).
  ב. לא יגיש חבר חוו"ד על בדיקה שערך חבר אחר באם ידוע לו כי כבר ניתנה במקרה זה חוות דעת דומה ע"י חבר איגוד שלישי. חריג למקרה זה הינו חבר איגוד שמונה לבורר מוסכם בין 2 חברי איגוד ו/או ועדה מקצועית שמונתה בהסכמה ע"י וועד האיגוד.
  ג. לא יגיש חבר איגוד, חוות דעת אודות בדיקה שערך חבר אחר, באם ערך בעצמו בדיקה הקשורה בנושא שבמחלוקת (לאותו נבדק או לנבדק אחר).

 2. חבר שקיבל לעיונו חומר בדיקה של חבר אחר לא יעביר חומר זה לגורם שלישי ללא קבלת אישור החבר המוסר.
 3. בכל עניין מקצועי יגלה חבר יחס חברי כלפי חברו אתו הוא בא במגע ולא ימנע מחברו כל הקלה שאין בה כדי לפגוע בעניינו של הלקוח ויגלה ברבים יחס של כבוד כלפי חברו למקצוע.
 4. נתמנו שני חברים לתת שרות מקצועי בקשר לעניין מסוים, ישתפו החברים פעולה ביניהם וכל אחד יגיש עזרה לרעהו במידה שלא תפגע בעניין של לקוחו.
 5. בודק פוליגרף מחוייב בשמירה על סודיות בדיקת פוליגרף שערך, כולל פרטי הנבדק, מזמין הבדיקה, ממצאי הבדיקה וכל פרט אחר אליו נחשף בהקשר לעריכת הבדיקה. בודק ימנע ממסירת פרט כלשהו כאמור לעיל, כולל עצם הזמנתה וקיומה של בדיקה לכל גורם חיצוני ללא אישור של מזמין הבדיקה ו/או הנבדק. אישור זה יכול להינתן בטרם הבדיקה או לאחריה. בכל הנוגע להתייעצות מקצועית טרם בדיקה או ללא קשר לבדיקה מסוימת, ומהלך הזמנת בדיקה גם אם לא התבצעה, לא חלה מחויבות אוטומטית של הבודק לשמור על סודיות המגעים ותוכנם. אולם הוא יעשה זאת  אם נדרש במפורש לעשות כך על ידי הגורם המפנה, המתייעץ, או המזמין.  הנאמר בסעיף זה כפוף להנחיות המקצועיות הרלבנטיות לגבי מסירת ממצאי בדיקה (פרק  ד' ).
  הנאמר בסעיף זה אינו חל על מקרה בו חלה חובה חוקית להפר את חובת שמירת הסודיות.
 1. למרות האמור לעיל בסעיף 43 במקרה של בירור או תלונה נגד חבר, יעמיד החבר את כל החומר הרלבנטי המצוי תחת ידו לעיון הגורם המברר מטעם האגוד. להוציא מקרים בהם יוברר שיהא בכך משום פגיעה של ממש במוסד או אדם שהיה מעורב כמעסיק, לקוח או נבדק בנושא המבורר, או שחל עליו חסיון על פי חוק.
 2. חבר איגוד מחויב להגיב עניינית לפניה שיקבל מאת ועד האיגוד הנבחר ו/או ועדת המשמעת בעניין חשד לעבירה על תקנון האיגוד, כללי האתיקה ו/או ההנחיות המקצועיות, ולמסור את גרסתו .
 3. במקרה בו חש בודק כי קיימת מניעה אתית (הנובעת מחובת סודיות או חובה אחרת כלפי הנבדק) או מניעה חוקית להגיב לפניית ועד האיגוד או ועדת המשמעת, יציין זאת בתגובתו אך יאשר או יכחיש בתגובתו את העובדות עליהן אין מניעה למסור מידע, אם ישנן כאלה.
 4. על מנת להימנע מניצול לרעה של האפשרות המועלית בסעיף 46 לעיל, על המשיב להוכיח את קיומן של המגבלות הללו או להצהיר על כך רשמית בכתב.
 5. במקרה של הימנעות או סירוב של בודק לתת מענה ענייני לפניה מועד האיגוד ו/או ועדת המשמעת בנוגע לחשדות לכאורה שהופנו כלפיו, יוכלו ועד האיגוד ו/או ועדת המשמעת לשקול אם יש מקום לבחון את המידע שהתקבל ממקורות אחרים ולגבש החלטה גם בהיעדר תגובת הבודק.

הבהרות:

 1. הבחנה בין מטרת הבדיקה לתכלית הבדיקה - למען הסר ספק, מטרת הבדיקה איננה למשל: לעזור למשטרה לפענח תיק, לעזור לפלוני להציג את עמדתו או לאפשר לאלמוני לשטות במישהו, וכיו"ב, אלו אינן מטרות הבדיקה אלא תכליות הבדיקה, שנוגעות בשאלה מדוע פלוני   מבקש לערוך בדיקה? מה הוא רוצה להשיג בכך?
 1. לעומת התכלית, משפט מפתח שמדגים מהי מטרת הבדיקה הוא: "מטרת הבדיקה לברר האם..........?". המשפט הזה מתנוסס בראש כל בדיקה גם אם אינו מצויין מפורשות.