איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל הינו האיגוד המקצועי הגדול, הותיק והמוביל של בודקי הפוליגרף בישראל, בו חברים בודקים ממלכתיים ופרטיים כאחד. האיגוד דואג לקידום המקצוע, ולהנהגת כללי אתיקה ואמות מידה מקצועיות מחמירות. חברי האיגוד מחוייבים לחקר האמת ללא משוא פנים ובכפוף לכללים האתיים והמקצועיים המחמירים ביותר הנדרשים מבודקי פוליגרף.

כחלק מהמחויבות הנ"ל וכשרות לציבור, מוגשת בזאת "מגילת זכויות הנבדק":

  • קיום הבדיקה מותנה בהסכמתך המלאה ואסור לאיש לכפות עליך את הבדיקה.
  • הנך זכאי/ת ליחס  מבין, מכבד ומתחשב במצבך, לאורך כל בדיקת הפוליגרף.
  • אסורה אפליית נבדק/ת על רקע מוצא, מגדר, דת, גיל, לאום, מצב סוציו-אקונומי, שיוך ארגוני, פוליטי ו/או כל הגדרה אחרת.
  •  הנך זכאי/ת לקבל את שמו של הבודק/תאשר עורכ/ת לך את הבדיקה וכן את פרטי כישוריו וניסיונו  המקצועי.
  • הנך זכאי/ת לקבל לפני הבדיקה מידע מלא על מטרת הבדיקה, תהליך הבדיקה, מדדי הבדיקה וכיו"ב.
  • חובה על הבודק/ת להתעדכן במצבך הרפואי קודם לעריכת הבדיקה.
  • חובה על הבודק /ת ליידע אותך בסמוך לתחילת הבדיקה בשאלות שיוצגו לך במהלך בדיקת הפוליגרף ואסור שיוצגו לך במהלך הבדיקה שאלות שלא הסכמת עלייהן מראש.
  • חובה על הבודק/ת להציג לך במהלך הבדיקה, את שאלות הבדיקה לפחות בשני סבבים ומומלץ בשלושה.
  • הנך זכאי/ת לבקש להפסיק את הבדיקה בכל שלב משלבי הבדיקה ועל הבודק/ת לכבד בקשתך.
  • זולת עדכון מזמין הבדיקה, הנך זכאי/ת לסודיות מוחלטת בכל הקשור לבדיקתך.

 

מידע מורחב בנושא ניתן למצוא באתר זה בפרק "הנחיות מקצועיות  וכן בפרק "כללי האתיקה"

                       נא לדווח על חריגות מהכללים הנ"ל ב- "צור קשר"