איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

להלן קטגוריות החברויות השונות של איגוד בודקי הפוליגרף הישראלי:

(הכשירות לחברות והכשירות למעמד של חבר מועמד מפורטים בתקנון האיגוד)

חבר – בודק פוליגרף, העומד בקריטריונים של כשירות לחברות כפי שהוגדרו בתקנון האיגוד.

חבר מועמד – בודק פוליגרף העומד בקריטריונים של כשירות למועמדות כפי שהוגדרו בתקנון האיגוד.

חבר עבר נלווה – חבר איגוד לשעבר שאינו עוסק בפועל בפוליגרף.

חבר לצמיתות – חבר אגוד שפעל עשרות בשנים לקידום הפוליגרף והאגוד..

חבר חוץ – בודק פוליגרף העונה על הקריטריונים של כשירות לחברות אך הוא אינו אזרח ישראל ותושב ישראל.

חבר עמית – אדם שאינו בודק פוליגרף אך עיסוקו נושק לפוליגרף ובמסגרת עיסוקו הוא שותף להיבטים פוליגרפים שונים.

חבר כבוד – אדם שבפעולתו ובעיסוקו תרם באופן ייחודי למקצוע הפוליגרף ו/או לאיגוד בודקי הפוליגרף בישראל.

   

   טופס הצטרפות
(נא למלא את הטופס, לצרף מסמכים ולשלוח ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

להוריד טופס

1.    פרטים אישיים:

         שם משפחה ____________ שם פרטי ____________ שם האב __________

        מ"ז _______________ תאריך לידה ____________ אזרחות ___________

        כתובת פרטית _______________________________ טלפון ___________

        מקום עבודה ________________________________ טלפון ___________

        טלפון נייד ____________ פקס ____________ דוא"ל ________________

 2.    השכלה:

    פרט השכלה: (הקף בעגול) יסודית/ תיכונית/ על תיכונית.  

תאריכים

מוסד

תחום לימוד

תואר נרכש

       
       
       

 

 3.      פרטים משלימים:   

א.  שרות צבאי - מלא/ חלקי/ לא שרתתי. במקרה של שרות חלקי או העדר שרות, נא לפרט: _________________________________________________

ב.   שפות- רשום את רמת הידע (טוב, בינוני, חלש)

שפה

דיבור

קריאה

כתיבה

עברית

     

אנגלית

     

ערבית

     
       
       

 
   אחר ? לא /

ג. האם נחקרת בעבר על ידי המשטרה (בארץ או בחו"ל)/ מצ"ח/ גורם חקירה ממלכתי

  אחר ? לא / כן. פרט ___________________________________________

ד. האם הועמדת בעבר לדין פלילי (בימ"ש אזרחי או בית דין צבאי) ? לא/כן. פרט _________________________________________________________

ה. שנות ניסיון מצטבר כחוקר/מתשאל (כולל שם המעסיק ותפקיד) ____________

 4.    הכשרה לעריכת בדיקות פוליגרף (כולל השתלמויות): 

גורם מכשיר

משך הכשרה

תאריך

מס' בדיקות אמת

       
       
       

 

5.    התמחות:

מקום ההתמחות

המאמן

תאריכי התמחות

מס' בדיקות אמת

       
       
       

 

6.    ניסיון מצטבר כבודק פוליגרף: 

     א.   מספר בדיקות פוליגרף מלאות שבוצעו באופן עצמאי - כולל  בהתמחות ______. 

     ב.   מספר בדיקות פוליגרף מלאות שבוצעו באופן עצמאי בשלוש שנים האחרונות ______. 

     ג.  מקום עיסוק ומשך עיסוק נוכחי כבודק פוליגרף _____________________________

     ד.   מקומות עיסוק ומשך עיסוקים קודמים כבודק  פוליגרף ________________________

     ה.   פרט ניסיון אחר הקשור לפוליגרף כגון הוראה או מחקר ________________________

  7.      ממליצים: 

        נא ציין פרטי שמות ממליצים - חברי א.פ.י

 

        שם _______________ טלפון _______________ משך הכרות _______________
 

        שם _______________ טלפון _______________ משך הכרות _______________

 

 8.   בקשה והצהרה:

אני ___________________מבקש להצטרף כחבר/מועמד לחברות לאגוד בודקי הפוליגרף בישראל. מטרות האגוד ותקנון האגוד ידועים לי. אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, את ההנחיות המקצועיות ואת החלטות האסיפה הכללית של האגוד. 

הנני מצהיר שכל הפרטים שמלאתי בטופס זה כולל המסמכים הנלווים הינם אמיתיים ונכונים.

 

 תאריך: _______________  חתימה: _______________

_________________________________________________________________________

  9.   החלטת הועד המרכזי:

 
        הועד המרכזי בישיבתו מיום _______________ דן בבקשת ההצטרפות הנ"ל והחליט:  ________________________________.