The Israeli Polygraph Examiners
The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

מטרה: קובץ זה כולל בתוכו הנחיות מקצועיות מומלצות לבודק פוליגרף, שנוסחו על ידי הועד המרכזי ואומצו על ידי האסיפה הכללית של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל מתוך מטרה למסד את הנורמות לפעילות מקצועית בענף. קובץ זה יעודכן מעת לעת בשינויים ותוספות בהתאם לנסיבות. 

פרק א' – הגדרות

כללי: לכל המונחים בהנחיות הנ"ל תהיה משמעות זהה לזו שבתקנון האיגוד. בכל מקום בו נזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

מכשיר פוליגרף: מכשיר אלקטרוני ו/או מכני המודד ורושם סימולטנית פעילות פסיכופיזיולוגית בשלושה ערוצים לפחות. ביניהם ערוץ למדידה ורישום של פעילות קרדיו וסקולרית, ערוץ למדידת פעילות מערכת הנשימה וערוץ למדידת הפעילות החשמלית של העור.

בדיקת פוליגרף: בדיקה המיועדת להעריך את אמיתות תשובותיו ואמרותיו של הנבדק ו/או לגלות מידע או המצאות מידע אצל הנבדק וזאת בהסתמך על תגובותיו הפסיכופיזיולוגיות של הנבדק שנרשמו במהלך הבדיקה באמצעות מכשיר הפוליגרף.

נבדק: אדם שעובר בדיקת פוליגרף.

בודק פוליגרף: אדם שעיסוקו המלא או החלקי, הינו או היה, בדיקות פוליגרף והעומד בתנאים הבאים:

בעל תואר אקדמי או בעל תואר שהועד המרכזי הכיר בו כשווה ערך.
סיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות פוליגרף במתכונת וע"פ תוכנית שהוכרה על ידי הועד המרכזי.
סיים התמחות שבמהלכה ביצע לפחות 250 בדיקות פוליגרף. 


פרק ב' – תנאים מקדמיים לעריכת בדיקות פוליגרף

א. בודק פוליגרף ימנע מעריכת בדיקת פוליגרף אם נתקיימו אחד או יותר מהתנאים הבאים:

1. הינו בעל זיקה אישית לנבדק העלולה לכאורה להשפיע על מהלך הבדיקה ו/או על האופן בו עצם עריכת הבדיקה יכולה להראות כלפי חוץ.

2. קיימת אצל הבודק ידיעה ודאית אם הנבדק דובר אמת או שקר בשאלות הבדיקה קודם לעריכתה.

3. הבודק ערך ביום הבדיקה בדיקות ספציפיות לארבעה אנשים שונים (או במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות שש בדיקות) או שבע בדיקות אלימינציה ו/או בדיקות תקופתיות (או במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות תשע בדיקות), או הרכב כלשהו משני הסוגים יחד שהינו בעל עומס דומה.

4. הבודק סובל מכאבים עזים או מעייפות רבה עקב מחלה, השפעת תרופות וכד'.

5. ידוע לבודק שהנבדק נחקר באינטנסיביות ביום עריכת הבדיקה.

6. הנבדק קטין מתחת לגיל 14.

7. במקרה של נבדק קטין בין גיל 14 ל- 16 יש צורך בהסכמת ההורים בכתב לביצוע הבדיקה.

8. הנבדק קיבל התראה על מועד וקיום הבדיקה פחות מ- 12 שעות לפני עריכתה (ובכל מקרה ממליץ הועד המרכזי שתנתן לנבדק התראה מבעוד יום).

9. הנבדק קיבל התראה על מטרת ונושא הבדיקה פחות מ- 12 שעות לפני עריכתה (ובכל מקרה ממליץ הועד המרכזי שתנתן לנבדק התראה מבעוד יום).

ב. על בודק הפוליגרף חלה החובה לאמת קודם עריכת בדיקת הפוליגרף את קיומם של סעיפים 5 עד 9 כולל.

פרק ג' – נוהל בדיקת פוליגרף

בבדיקת פוליגרף צריך שיתקיימו כל התנאים הבאים: 

1. הבודק קיבל ממזמין הבדיקה קודם לעריכת הבדיקה את כל פרטי האירוע הרלוונטיים לבדיקה ובירר שאין בידי המזמין פרטים רלוונטיים נוספים.

2. הבדיקה תערך בתנאים סביבתיים המתאימים, מבחינה פסיכולוגית ופיזית, לעריכת בדיקת פוליגרף (כגון: חדר חסום לעיני זרים, בעל חשיפה מינימלית לרעש או גירויים, טמפרטורה ממוצעת וריהוט סביר).

3. למעט הבודק והנבדק, לא נוכח איש בחדר הבדיקה, להוציא מיקרים בהם נעשה שימוש במתורגמן.
בנוסף לאמור לעיל מודגש בזאת שבשום מקרה אסור שבחדר הבדיקה יהיה נוכח מזמין הבדיקה או אדם הקרוב לנבדק.

4. הבודק זיהה את הנבדק על ידי מסמך מזהה ובהעדרו על ידי מזמין הבדיקה או בא כוחו או בדרך אחרת. על הבודק לתעד את הזיהוי ולציין זאת בדו"ח הסופי.

5. הבודק קיבל מהנבדק את פרטי הזיהוי ופרטיו האישיים.

6. הבודק בירר אצל הנבדק את מצבו הגופני והנפשי, והתרשם שאין מניעה לבודקו, בכפוף לקריטריונים העקרוניים הבאים:

6.1 מצבו הגופני או הנפשי אינו מפריע למהלך הבדיקה (לדוגמא: הצטננות חריפה, שפעת, כאבים, מוגבלות שיכלית, הפרעה נפשית או מוטרדות נפשית משמעותית בנושא שאינו קשור לבדיקה).

6.2 אין חשש ממשי להחמרה או להתפרצות בעיה רפואית או נפשית אצל הנבדק במהלך הבדיקה או לאחריה עקב המצב הנפשי הכרוך בבדיקה (לדוגמא: התקף לב, אסטמה, אפילפסיה וכיו"ב).

6.3 והיה ובמהלך הבדיקה אובחנו תגובות פיזיולוגיות חריגות המחשידות להתפרצות בעייה רפואית, יפסיק הבודק לאלתר את הבדיקה.

7. הנבדק הביע בפני הבודק את הסכמתו להיבדק מרצונו הטוב והחופשי ואף חתם על כך וכמו כן מסר שלא הופעלו עליו ו/או על מקורביו איומים על מנת שיבדק.

8. הבודק שמע מהנבדק את גירסתו ביחס לנושא הבדיקה.

9. הבודק הסביר לנבדק את המהלך הכולל של הבדיקה.

10. הבודק הסביר לנבדק, כללית, את עקרונות האבחון של מכשיר הפוליגרף.

11. הבודק ניסח את שאלות הבדיקה בהסכמת הנבדק ובהתאמה ללשונו ולרמת הבנתו ובכפוף למטרת הבדיקה.

12. הבדיקה תתבצע תוך שימוש בטכניקת בדיקה המעוגנת בספרות מקצועית ו/או בהגיון מקצועי.

13. הבודק השתמש בבדיקה במכשיר פוליגרף כהגדרתו בהנחיות אלו.

14. על גבי מדפס הבדיקה ירשמו שם הבודק, שם הנבדק, מועד עריכת הבדיקה והערכים המספריים של התאמת מכשיר הפוליגרף לנבדק בכל אחד משלבי הבדיקה.

15. הבודק הציג את השאלה הרלוונטית לפחות פעמיים, בשני סבבים לפחות, ובתנאי שנתקבל רישום גרפי ברור וקריא בכל אחת מהפעמים.

16. המרווח האופטימלי שבהצגת שאלות הבדיקה, הינו בין כ- 15 ל- 25 שניות (בהתאמה לנבדק).

17. כל חריגה במהלך הבדיקה (כגון: תזוזת הנבדק, רעש חיצוני וכיו"ב) תצויין על גבי תרשים הבדיקה.

18. הבודק ערך לנבדק "בדיקת הכרות", אולם במקרים מיוחדים מסור הדבר לשיקול דעתו של הבודק, אם לעשות זאת.

19. הבודק יפענח את תרשים הבדיקה על ידי שימוש בטכניקת ציינון או טכניקת הערכה המעוגנת בספרות המקצועית או בהגיון מקצועי. 


פרק ד' – נוהל דיווח מימצאי בדיקת פוליגרף

1. בכל דיווח על מימצאי בדיקת הפוליגרף יצוין שמו של הבודק שביצע את הבדיקה בפועל בדו"ח.

2. בודק פוליגרף ידווח על מימצאי הבדיקה אך ורק למזמין הבדיקה ו/או לנבדק.

3. במידה והבודק נתבקש על ידי המזמין לדווח את מימצאי הבדיקה לגורם נוסף, שאינו גורם ממלכתי, יעשה הדבר באישורו של הנבדק.

4. למעט כל השאלות הרלוונטיות לא יפורטו בדו"ח הבדיקה שאלות אחרות.

5. למעט מידע רלוונטי לנושא הבדיקה, ובכפוף לדרישות הדיווח על פי חוק ונוהל, חל איסור בדיווח על מידע שנמסר מפי הנבדק במהלך בדיקת הפוליגרף, ללא אישורו.

6. הבודק ינקוט בכל האמצעים הסבירים לשמירת סודיות. הדבר כולל אבטחת כל מידע הנוגע לבדיקה ו/או כל מידע שהגיע לבודק לפני, במהלך ולאחר הבדיקה מפי המזמין ו/או מפי הנבדק ו/או מפי כל גורם אחר.